Teckningsoptioner av serie TO2 tecknades till 72,6 procent och JonDeTech tillförs cirka 15,4 MSEK

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med en företrädesemission i Bolaget under det fjärde kvartalet 2023. Totalt nyttjades 656 753 350 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 72,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 656 753 350 aktier till en teckningskurs om 0,0234 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs JonDeTech cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.

 

Bakgrund

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 pågick under perioden från och med den 12 januari 2024 till och med den 26 januari 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 fastställdes till 0,0234 SEK.

Totalt nyttjades 656 753 350 teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av 656 753 350 aktier, vilket innebär att cirka 72,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 nyttjades för teckning av aktier. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs JonDeTech cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. Betalning för totalt 7 179 488 nyttjade teckningsoptioner av serie TO2 har erlagts genom kvittning mot utestående fordringar mot Bolaget.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom två (2) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ökar antalet aktier i JonDeTech med 656 753 350 aktier, från 1 050 232 864 aktier till 1 706 986 214 aktier. Aktiekapitalet ökar med 3 612 143,43, från 5 776 280,75 SEK till 9 338 424,18 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO2 uppgår utspädningen till cirka  38,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Kommentar från Leif Borg, VD

- Jag vill tacka befintliga och nya aktieägare för det förtroende ni har givit oss och för att ni ser samma möjligheter för JonDeTech som vi gör. 2024 kommer att bli ett transformativt år med kommersialisering i stort fokus. Med det kapital vi nu får in är vi väl finansierade att genomföra alla de aktiviteter som krävs för att nå marknaden med våra produkter. Det kommer att bli ett händelserikt år vilket vi löpande kommer att informera er om, säger Leif Borg, CEO JonDeTech.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till JonDeTech avseende teckningsoptionerna.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO JonDeTech

Tel: +46 73 810 93 10

E-post: Leif.borg@jondetech

 

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2024 kl. 08:05 CET.

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i JonDeTech i någon jurisdiktion, varken från JonDeTech eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bifogade filer

Teckningsoptioner-av-serie-TO2-tecknades-till-726-procent.pdf