Teckningsoptioner av serie TO1 nyttjades till cirka 8,13 procent och Cardeon tillförs cirka 1 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Cardeon AB (publ) (”Cardeon” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under det första kvartalet 2024. Totalt nyttjades 56 388 250 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 8,13 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 56 388 250 aktier till en teckningskurs om 0,018 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Cardeon cirka 1 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågick under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 7 maj 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 fastställdes till 0,018 SEK.

Totalt nyttjades 56 388 250 teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av 56 388 250 aktier, innebärandes att cirka 8,13 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades för teckning av nya aktier.

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 ökar antalet aktier i Cardeon med 56 388 250 aktier, från 640 285 804 aktier till totalt 696 674 054 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 014 988,500 SEK, från 11 525 144,472 SEK till 12 540 132,972 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO1 uppgår utspädningen till cirka 8,09 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Cardeon i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information avseende Cardeon, kontakta:
Masoud Khayyami, VD Cardeon AB, E-mail:ir@cardeon.se
Amudova AB är Cardeons Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om oss
Cardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan fusionen den 24 november 2022, investerar i innovativa företag och startups inom medicinteknik
och lifescience. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cardeon i någon jurisdiktion, varken från Cardeon eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Denna information är sådan information som Cardeon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-10 17:30 CEST.

Bifogade filer
Teckningsoptioner av serie TO1 nyttjades till cirka 8,13 procent och Cardeon tillförs cirka 1 MSEK