Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 har fastställts till 0,30 SEK per aktie

Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") emitterade 36 536 500 000 teckningsoptioner av serie TO6 i samband med Bolagets företrädesemission under det fjärde kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger, efter omräkning, rätt att teckna 0,002 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under mätperioden från och med den 2 februari 2024 till och med den 15 februari 2024, dock lägst kvotvärdet och högst 0,625 SEK per aktie.

Med anledning av sammanläggning av Bolagets aktier har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för Bolagets teckningsoptioner av serie TO6 avseende teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under mätperioden uppgick till cirka 0,16 SEK och således är teckningskursen per aktie fastställd till kvotvärdet, motsvarande 0,30 SEK. Teckning kan inte ske av del av aktie, vilket medför att det kommer fordras femhundra (500) teckningsoptioner av serie TO6 för teckning av en (1) aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO6:

Nyttjandeperiod: 19 februari 2024 - 4 mars 2024.

Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 36 536 500 000 teckningsoptioner av serie TO6. Vid fullt nyttjande nyemitteras 73 073 000 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 21,9 MSEK, före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO6: 28 februari 2024.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 21 921 900,089 SEK, från 16 400 288,766 SEK till 38 322 188,855 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 73 073 000 aktier, från 54 667 629 till 127 740 629 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 57,20 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 4 mars 2024, alternativt avyttras senast den 28 februari 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO6 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 4 mars 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna samt instruktion om hur du nyttjar teckningsoptioner av serie TO6 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.imsys.ai.

För ytterligare information

Jonas Wærn, Verkställande direktör Imsys AB (publ)

E-post: jonas.waern@imsystech.com

Telefon: +46 703 22 86 63

Om Imsys AB

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai