Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 i Lumito AB har fastställts till 0,75 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds idag den 27 maj

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) emitterade teckningsoptioner av serie TO5 i samband med en emission och lånefinansiering under det fjärde kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO5 fastställdes till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under mätperioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 24 maj 2024, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 1,20 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 1,08 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,75 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 pågår från och med den 27 maj 2024 till och med den 10 juni 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.lumito.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5:
Nyttjandeperiod: 27 maj 2024 – 10 juni 2024.

Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 34 406 248 teckningsoptioner av serie TO5 berättigande till teckning av 34 406 248 nya aktier. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget tillföras högst cirka 25,8 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5: 4 juni 2024.

Utspädning: Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 34 406 248 från 206 437 488 aktier till högst 240 843 736 aktier och aktiekapitalet med högst 860 156,20 SEK från 5 160 937,20 SEK till högst 6 021 093,40 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 14,3 procent av antalet aktier.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 10 juni 2024, alternativt avyttras senast den 4 juni 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO5 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 10 juni 2024.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.lumito.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: +4676-868 45 09

Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www. lumito. se.
 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Bifogade filer
Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 i Lumito AB har fastställts till 0,75 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds idag den 27 maj