Syncro Group AB (publ): Syncro Groups styrelse och ledning avser teckna aktier genom TO6

Syncro Group AB ("Syncro Group" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse och ledning avser teckna cirka 34,4 miljoner aktier i Syncro Group genom nyttjande av teckningsoption serie TO6 ("TO6") inom ramen för befintliga innehav av TO6. Teckningen motsvarar cirka 4,1 procent av det totala antalet TO6. Teckning av aktier med stöd av TO6 pågår till och med den 31 maj 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till ett pris om 0,01 SEK per aktie.

Personer i Bolagets styrelse och ledning med innehav av teckningsoptioner av serie TO6 avser teckna cirka 34,4 miljoner aktier av serie B i Bolaget, med stöd av befintliga innehav av TO6. Totalt avser styrelse och ledning därmed att teckna aktier genom nyttjande av TO6 motsvarande cirka 4,1 procent av det totala antalet TO6.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO6:

Nyttjandeperiod: 20 maj 2024 - 31 maj 2024.

Emissionsvolym: 834 226103 teckningsoptioner av serie TO6 berättigar till teckning av 834 226 103 aktier av serie B. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,01 SEK per aktie.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO6 finns att tillgå på Bolagets hemsida www.syncro.group.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Syncro Group i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:070 546 46 00

E-post:ebbe.damm@syncro.group

Qualified Adviser

Syncro Groups Qualified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken - via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.