Syncro Group AB (publ): Rättelse: Syncro Group publicerar årsredovisning för 2023

Rättelsen avser uttalande från revisor.Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget") publicerar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Avvikelse från tidigare offentliggjord bokslutskommuniké för 2023 avser nedskrivning av andelar i dotterbolag i moderbolaget. Nedskrivningen påverkar inte koncernens tidigare offentliggjorda resultat. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil samt via Bolagets hemsida, www.syncro.group.

Syncro Group ABs bedömning av värde av aktier i dotterbolag har medfört viss nedskrivning av aktier i dotterbolag i moderbolagets räkenskaper, vilket avviker från tidigare offentliggjord bokslutskommuniké för 2023. Nedskrivningen påverkar inte koncernens tidigare offentliggjorda resultat och är inte kassaflödespåverkande.

Utdrag ur revisionsberättelsen

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Vi vill fästa uppmärksamheten på informationen i förvaltningsberättelsen under stycket "Fortsatt drift och uppfyllnad av fortlevnadsprincipen" där det framgår att bolaget inte har tillräckligt rörelsekapital för att finansiera verksamheten under 2024, utan är i behov av kapitaltillskott. Det framgår även att den framtida finansieringen förväntas ske genom de teckningsoptionsserier som löper under 2024, men om utfallet inte blir som förväntat innebär detta att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi vill även fästa uppmärksamheten på texten i avsnittet "Nedskrivningar" där det framgår att det finns en risk att om bolagets målsättningar inte uppnås inom den tidsram som planerats så kan det leda till att de immateriella tillgångarna kan komma att skrivas ner i en snabbare takt, eller helt.

Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil samt via Bolagets hemsida, www.syncro.group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:070 546 46 00

E-post:ebbe.damm@syncro.group

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken - via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.