Större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare avser nyttja sina teckningsoptioner av serie TO4 i Wyld Networks AB

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Wyld Networks AB ("Wyld Networks" eller "Bolaget") meddelar härmed att större aktieägare i Bolaget och medlemmar av styrelse och ledning som innehar teckningsoptioner har informerat Bolaget att de avser nyttja samtliga sina teckningsoptioner serie TO4. Detta motsvarar en investering om totalt cirka 2,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 30,9 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO4. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO4 pågår fram till och med den 29 april 2024.

"Vi är glada över att dessa långsiktiga aktieägare fortsätter att stödja Wyld Networks nu när vi lanserar vår satellit-IoT-nätverkstjänst", säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks.

Wyld Networks har mottagit icke bindande avsiktsförklaringar att följande teckningsoptionsinnehavare avser nyttja sina teckningsoptioner privat, genom närstående parter eller genom bolag:

+-------------------+------------------+---------+----------+
|Aktieägare |Roll i Bolaget |Antal TO4|SEK |
+-------------------+------------------+---------+----------+
|Philip Andersson | |360 000 |658800,00 |
+-------------------+------------------+---------+----------+
|Jonathan Swann | |344 847 |631070,01 |
+-------------------+------------------+---------+----------+
|Tern PLC | |295 699 |541129,17 |
+-------------------+------------------+---------+----------+
|Michael Russell | |72 562 |132 788,46|
+-------------------+------------------+---------+----------+
|David Martin | |52 971 |96936,93 |
+-------------------+------------------+---------+----------+
|Stewart Rough | |18 750 |34312,50 |
+-------------------+------------------+---------+----------+
|Alastair Williamson|VD |13 536 |24 770,88 |
+-------------------+------------------+---------+----------+
|Bruce Leith1 | |9 739 |17822,37 |
+-------------------+------------------+---------+----------+
|Ian Ritchie1 | |8 571 |15684,93 |
+-------------------+------------------+---------+----------+
|Mats R Andersson |Styrelseledamot |4 486 |8 209,38 |
+-------------------+------------------+---------+----------+
|Mats L Andersson |Styrelseordförande|4025 |7365,75 |
+-------------------+------------------+---------+----------+
|Chris Caswell |CFO |2 142 |3919,86 |
+-------------------+------------------+---------+----------+
|Total | |1187 328 |2172810,24|
+-------------------+------------------+---------+----------+

1 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare för Tern PLC

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO4 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 29 april 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 24 april 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 29 april 2024.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO4:

Nyttjandeperiod: 15 april 2024 - 29 april 2024.

Emissionsvolym: 3839 998 teckningsoptioner av serie TO4 berättigar till teckning av 3839998 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 1,83 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie T04: 24 april 2024.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 320410,60 SEK, från 1429061,47 SEK till 1749472,07 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 3839 998 aktier, från 17126 753 aktier till 20 966 751 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 18 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 29 april 2024, alternativt avyttras senast den 24 april 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.wyldnetworks.com.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Wyld Networks avseende teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997689

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wyld Networks i någon jurisdiktion, varken från Wyld Networks eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.Ett prospekt upprättades av Bolaget i samband med den företrädesemission i vilken teckningsoptioner av serie TO4 gavs ut. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.