Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO5 i Lumito är idag den 4 juni

Idag, den 4 juni 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO5 i Lumito AB (publ) (“Lumito” eller “Bolaget”). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 pågår till och med den 10 juni 2024. Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 0,75 SEK per aktie.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5:
Nyttjandeperiod: 27 maj 2024 – 10 juni 2024.

Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 34 406 248 teckningsoptioner av serie TO5 berättigande till teckning av 34 406 248 nya aktier. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget tillföras högst cirka 25,8 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5: 4 juni 2024.

Utspädning: Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 34 406 248 från 206 437 488 aktier till högst 240 843 736 aktier och aktiekapitalet med högst 860 156,20 SEK från 5 160 937,20 SEK till högst 6 021 093,40 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 14,3 procent av antalet aktier.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 10 juni 2024, alternativt avyttras senast den 4 juni 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO5 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 10 juni 2024.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: +4676-868 45 09

Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www. lumito. se.
 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Bifogade filer
Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO5 i Lumito är idag den 4 juni