Scandinavian Enviro Systems: Enviro och Antin har fattat slutgiltigt investeringsbeslut för anläggningen i Uddevalla

Anläggningen i Uddevalla blir den första fullskaliga återvinningsanläggningen baserad på Enviros unika och patenterade teknologi och den första som etableras av joint venture-bolaget (efter dess bildandet i mars 2023). Alla nödvändiga miljö- samt byggnadstillstånd för anläggningen har erhållits, vilket gör det möjligt för joint venture-bolaget att lägga beställningar för viktigare komponenter och maskiner (inklusive sådana med längre leveranstider), och för underentreprenörer på anläggningssidan att etablera sig på sajten. Enviro räknar med att bygget av anläggningen kommer att starta under det första kvartalet 2024. Anläggningen i Uddevalla beräknas vara fullt driftsatt under 2025 i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

Avtal och avsiktsförklaringar gällande fleråriga leveransavtal
Joint venture-bolaget har förhandlat fram och undertecknat juridiskt bindande, långsiktiga avtal avseende leverans av uttjänta däck till anläggningen i Uddevalla samt leverans av återvunnen kimrök och olja från anläggningen. De uttjänta däcken kommer bland annat att levereras av Svensk Däckåtervinning AB, SDAB, och bland kunderna för den återvunna kimröken och oljan märks flera ledande bolag inom däck-, gummi- och oljeindustrin, däribland Michelin, Preem, Nokian Tyres samt H&R Group. Avtalen omfattar leveranser av återvunnen olja och kimrök med ett sammanlagt värde under kontraktsperioden, som uppgår till mellan 5 och 10 år, på totalt ca 180 MEUR (cirka 2 miljarder SEK).

En miljon ton
Så som tidigare kommunicerats planerar joint venture-bolaget uppföra anläggningar över hela Europa med målet att till 2030 nå en total årlig återvinningskapacitet på upp till en miljon ton uttjänta däck. Efter framgångsrik driftsättning av anläggningen i Uddevalla kommer joint venture-bolaget att sträva efter att accelerera utbyggnaden av ytterligare anläggningar inom andra europeiska länder. Processen för etablering i övriga europeiska länder har påbörjats för att säkerställa en snabb utrullning. Enviro och Antin Infrastructure Partners NextGen fund har sedan tidigare kommit överens om en plan för att finanseria uppförandet av anläggningarna.

Enviro ersätts för gjorda investeringar
I samband med att marken där anläggningen byggs övergår i JV-bolagets ägo kommer Enviro att ersättas av Antin Infrastucture Partners för de vid den tidpunkten upparbetade kostnaderna. Hälften av beloppet kommer att betalas kontant medan resterande kommer att växlas till ett ägande i JV-bolaget. Enviro kommer att kommunicera beloppet samt ägarandelen när dessa båda fastställts i samband att ägandet av marken övergår i JV-bolagets ägo.

Så som tidigare kommunicerats har Enviro rätt att köpa in sig i joint venture-bolaget till en ägarandel som i slutändan motsvarar cirka 30 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Emilson, vd Enviro, +46 (0)706-05 67 83, fredrik.emilson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com
Mårten Wikforss, IR-ansvarig Enviro, +46 (0)705-59 11 49, marten.wikforss@envirosystems.se  

FNCA Sweden AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-07 22:32 CET.