Scandinavian Enviro Systems: Enviro lämnar statusuppdatering avseende bolagets ägande i joint venture-bolaget

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har i nuläget en ägarandel om 8,78 procent i det joint venture som bolaget bildat tillsammans med Antin Infrastructure Partners plattform NextGen och som stöds av Michelin. Enviros ägarandel kommer att skifta i takt med att joint venture-bolaget kapitaliseras, Enviro ersätts för uppnåendet av vissa etappmål samt beroende på vid vilken tidpunkt Enviro nyttjar sin option för att köpa in sig i bolaget.

Nuvarande ägarandel är resultatet av de ersättningar som bolaget fått för historiska kostnader kopplade till etableringen av anläggningen i Uddevalla. Under februari och maj i år har Enviro erhållit sammanlagt totalt 106,8 MSEK i ersättningar varav 53,4 MSEK i kontanter och 53,3 MSEK i form av aktier i joint venture-bolaget. Med nuvarande kapitalisering av joint venture-bolaget ger detta Enviro en ägarandel på totalt 8,78 procent. Enviro har nu ersatts fullt ut av joint venture-bolaget för historiska kostnader för anläggningen i Uddevalla.

Framgent kommer Enviro att löpande erhålla ersättningar kopplat till uppnåendet av vissa på förhand definierade milstolpar. Dessa ersättningar kommer att till hälfen bestå av kontanter och till hälften av aktier i joint venture-bolaget till dess en viss förutbestämd maxgräns för ersättning i form av aktier uppnåtts. När denna gräns nåtts kommer fortsatta ersättningar att betalas ut enbart i form av kontanter. 

Enviro kommer att kommunicera enskilda transaktioner kopplade till uppnåendet av dessa milstolpar och aktuell ägarandel kommer att kommuniceras med den frekvens som följer av gällande redovisningskrav, dock minst en gång per år i samband med bokslutskommunikén.

Enviro har en option som ger bolaget rätt att köpa in sig i joint venture-bolaget till en ägarandel som i slutändan motsvarar omkring 30 procent. Enviro har för avsikt att nyttja denna option fullt ut. Parterna har kommit överens om en förutbestämd värderingsprincip som bestämmer priset för resterande aktier vid optionsutnyttjandet.

Optionen har en löptid på sex månader räknat från framgångsrik driftsättning av anläggningen i Uddevalla, dvs, den tidpunkt då fabriken fungerar som planerat och produktionen är i full gång. Anläggningen i Uddevalla beräknas vara fullt driftsatt under 2025.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Emilson, vd Enviro, +46 (0)706-05 67 83, fredrik.emilson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se