Scandinavian Enviro Systems: Enviro har erhållit ytterligare 54 MSEK i ersättning för upparbetade kostnader varav hälften i kontanter och hälften som ägande i JV-bolaget

Även den här gången omfattar ersättningen del av de kostnader som Enviro haft för att etablera den fullskaliga återvinningsanläggningen för uttjänta däck i Uddevalla. I februari erhöll Enviro en första ersättning om totalt 53 MSEK varav hälften kontant och hälften i form av aktier i joint venture-bolaget. Totalt har nu Enviro erhållit  ersättningar på 106,8 MSEK varav 53,4 MSEK i form av kontanter och 53,4 MSEK i form av aktier.

Enviros ägarandel i joint venture-bolaget kommer att skifta i takt med att joint venture-bolaget kapitaliseras men Enviro har en rätt att över tid köpa in sig till en ägarandel som i slutändan motsvarar cirka 30 procent.

Byggnationen av den fullskaliga anläggningen i Uddevalla påbörjades i februari i år. Anläggningen samt marken den byggs på har i och med de utbetalda ersättningarna nu övergått i joint venture-bolagets ägo. Joint venture-bolaget blir världens första storskaliga däckåtervinningsbolag och kombinerar Enviros unika patenterade teknologi för att uttvinna kimrök och pyrolysolja från uttjänta däck med Antins expertis inom utveckling och uppskalning av framtida infrastrukturplattformar. Fram till 2030 planerar joint venture-bolaget att uppföra anläggningar över hela Europa med en total årlig återvinningskapacitet på upp till en miljon ton uttjänta däck.

Så som tidigare kommuncierats kommer Enviro att erhålla intäkter genom såväl serviceavgifter som resultatbaserad ersättning baserad på respektive anläggnings lönsamhet samtidigt som bolaget får möjlighet att bygga upp långsiktiga värden genom delägande i joint venture-bolaget. Efter emissionen våren 2023 och det slutgiltiga investeringsavtalet har Enviro säkrat finansieringen av bolagets verksamhet under 24-30 månader räknat från maj i 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Emilson, vd Enviro, +46 (0)706-05 67 83, fredrik.emilson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com
Mårten Wikforss, IR-ansvarig Enviro, +46 (0)705-59 11 49, marten.wikforss@envirosystems.se  

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se