Safe at Sea: Valberedningens förslag till styrelse i Safe At Sea inför Bolagsstämman 2024-05-30

Valberedningen i Safe at Sea bestående av Mattias Wachtmeister (ordf.), Mattias Ekström, Thomas Johannesson och Kaj Lehtovaara samt bolagets ordförande Hans Bergenheim - totalt representerande mer än 30% av aktierna i bolaget - inledde sitt arbete in i januari, och efter intervjuer med såväl nuvarande styrelsemedlemmar som externa kandidater lämnar idag följande förslag inför Bolagsstämman

Valberedningen föreslår omval av Marianne Wittbom - nuvarande styrelseledamot - till styrelsens ordförande samt omval av Kai Lehtovaara till styrelseledamot i Safe At Sea AB. Valberedningen föreslår vidare nyval av Johan Rafstedt och Mattias Ekström till styrelseledamöter i Safe At Sea AB. 

Johan Rafstedt arbetar som konsult inom Molekylgruppen i Göteborg och har mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner, med tyngdpunkt på CFO roller - inom bolag som Cellmark, Stena Bulk, Volvo Penta och senast Autocirc. Som del av styrelser och ledningsgrupper har Johan haft övergripande ansvar för områden som långsiktig finansiering, förvärv och investeringar. Johan har en utbildning som civilingenjör i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet. 

Mattias Ekström är en av bolagets största aktieägare och arbetar sedan 12 år tillbaka med Corporate finance via eget bolag - Elleme i Stockholm - genom vilket han har haft uppdrag för ett större antal noterade och privata bolag i projekt och transaktioner. Tidigare erfarenheter inkluderar projektledning och Corporate finance vid Remium där han varit ansvarig eller delaktig i ett hundratal transaktioner med små och medelstora bolag. Mattias är idag styrelseledamot i Effnetplattformen (First North) och större delägare samt styrelseledamot i privata aktiebolaget Fasty (Industriproduktion i Anderstorp). Mattias har en utbildning som civilekonom, inriktning nationalekonomi och företagsekonomi vid Linköping Universitet. 

Valberedningen tackar Hans Bergenheim, som efter att ha innehavt ordförandeskapet sedan 2018 och med kraftfullt engagemang lett bolaget genom en omvälvande period som får sägas ha krönts med framgång då Safe At Sea nu på helårsbasis kunnat vända till ett positiv resultat, nu avböjer omval. 

Valberedningen tackar också Magnus Forsbrand som med engagemang deltagit i styrelsearbetet de senaste tre åren när han nu pga. ökad arbetsbelastning i andra uppdrag avböjer omval. 

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode utgår med oförändrade nivåer från 2023. Styrelsens ordförande har att erhålla 120 000 kr, ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget 75 000 kr.

Valberedningen ser att vi kan uppnå önskvärd kontinuitet när Marianne Wittbom efter flera år i styrelsen - en tid som dessutom inneburit att Marianne tagit en aktiv tf VD roll under ordinarie VD:s föräldraledighet - nu är villig att ta över ordföranderollen. Med bara två år kvar till bolagets 20 års jubileum fortsätter bolagets grundare och nuvarande tf vd. Kaj Lehtovaara som en stark kraft i styrelsen. 

I vad som förväntas vara en period av stark tillväxt och förnyelse för bolaget ser vi det som väldigt positivt att vi kan föreslå en entreprenör med CFO-bakgrund och så bred kompetens som Johan Rafstedt.  Bolaget får dessutom en tydligare aktieägarrepresentation när Mattias Ekström kommer in med relevanta erfarenheter. 
Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till Bolagets revisor att utföras under löpande godkänd räkning. Frejs Revisorer AB har anmält att auktoriserade revisorn Ulf Johansson fortsätter som huvudansvarig revisor. 

VALBEREDNINGEN
2024-04-26