Safe at Sea: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JAN-MAR 2024

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2023. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Delårsperioden (januari-mars) 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 745 tkr (3 966 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 268 tkr (229 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,010 kr (0,008 kr)
  • Soliditet 61,9% (63,4%)
  • Kassalikviditet 98,2% (156,1%)

FÖRSTA kvartalet (JANuari-MARS) 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 745 tkr (3 966 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 268 tkr (229 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,010 kr (0,008 kr)
  • Soliditet 61,9% (63,4%)
  • Kassalikviditet 98,2% (156,1%)

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och där tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, SeaRanger, GuardRunner X, SRX, GRX och ElEcoDrive. Bolaget har sitt säte i Göteborg och listades på AktieTorget den 10 januari 2008.

VD:s kommentar

Vi inleder året med ett positivt resultat på 268 tkr, tillika sjätte raka kvartalet med vinst.

Självfallet är vi glada över att de momentum vi har från den turnaround vi gjorde 2023 håller i sig.
Resultatet första kvartalet är 17% bättre än motsvarande tid i fjol. Vi har också under perioden tagit en kundförlust på 100 tkr. Det innebär att resultatet är fortsatt starkt för bolaget.

Flera pågående upphandlingar gled över i andra kvartalet, som t.ex. beställning från AVINOR, som kom först i mitten på april.

Försäljningen till Avinor är ett stort genombrott inom marknadssegmentet flygplatsräddning generellt, men också för Avinor och oss. Där det efter en lång utredningsprocess landade i att Sola, flygplatsen i Stavanger blir först ut med en SeaRanger, anpassad för de behov Avinors flygplatsräddningstjänst har. Vi ser med stort intresse fram emot att se hur den affären kan komma att utvecklas, då Avinor har driftansvar för över 30 flygplatser i Norge, och där det pågår ett övergripande arbete med att lyfta räddningsförmågan, över tid.
Genombrottsaffären öppnar även dörrar på den internationella flygplatsmarknaden.          

Det är flera affärsprocesser som pågått under mycket lång tid, som nu har utmynnat utlysta upphandlingar bl.a. från Italian Coast Guard (ITCG), dels en som avser 5 st RescueRunners för leverans i Q3 och med option på ett stort antal enheter, för leverans under en flerårsperiod, om ITCG löser ut hela optionen. ITCG har också inlett upphandlingen av en ny patrullbåts-klass, som kommer att levereras under en femårsperiod med start 2026, om kunden fullföljer upphandlingen. Som däcksbåt på dessa patrullbåtar, är RescueRunner föreskriven, enligt den information vi har erhållit.       

Vi förväntar oss att nu framöver se fler upphandlingar, med lite större volymer, inte minst inom myndighetssektorn map. sjöräddning, lagövervakning och militär verksamhet.

Det är därför rimligt att anta att vi ska kunna se fram emot en fortsatt positiv utveckling av såväl order- som offertstock redan under andra kvartalet.
Vi har därför under perioden också inlett arbetat med att dels förstärka redundansen i vår supply chain, dels att ta hem mer produktion till Sverige, för att säkerställa vår leveransförmåga.
När det gäller SOLAS-projektet, så har vi i befintlig "kostym", internt inte haft personella resurser tillgängliga för att göra klar ansökan under perioden. Vi har istället och i samråd med våra rådgivare på DNV Advisory, tagit fram en plan för få ansökan klar, så fort det är praktiskt möjligt. Vi har nu också fått besked att själva certifieringsprocessen tar 3 - 6 månader, efter inlämnad ansökan. 

Vi är stolta och glada men inte nöjda, och vi tycker oss kunna se fram emot fortsatt positiv utveckling med flera spännande utmaningar, på flera nya marknader.

Kaj Lehtovaara, tf. vd.

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-30 10:00 CET.