S2Medical AB: Rekonstruktionsplanen har vunnit laga kraft

Linköpings Tingsrätt har i dag meddelat att den rekonstruktionsplan som antogs vid plansammanträdet den 22 mars 2024 nu har vunnit laga kraft. Skulduppgörelsen skall enligt planen vara reglerad inom 30 bankdagar från att rekonstruktionsplanen vunnit laga kraft. Slutgiltigt utfall beträffande val av alternativ för skulduppgörelse kommer att presenteras så snart det är fastställt, dock senast om 15 dagar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-16 19:15 CET.