S2Medical AB (publ) meddelar preliminärt utfall av skuldreglering samt att förlängningen av rekonstruktionsperioden har vunnit laga kraft

S2Medical AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att samtliga borgenärer, som förväntas vara intresserade av att kvitta sina fordringar mot aktier, nu har genomfört sina val. Vidare meddelar bolaget att förlängningen av bolagets rekonstruktionsperiod till den 22 april 2024 har vunnit laga kraft.

Det preliminära utfallet i skuldregleringen är att bolaget skall emittera 12.672.318 B-aktier i en kvittningsemission samt utbetala en likvid om 3.859.883 SEK exklusive moms för att bli fria från alla de lån och skulder som orsakat bolagets obestånd. Bolagets styrelse har sedan tidigare mandat att emittera aktierna för kvittningsemissionen och avser att behandla denna fråga skyndsamt.

"Det är ett stort steg framåt för S2Medical att vi nu har tagit oss igenom en omfattande kris där resultatet väntas vara att vi kommer att bli helt fria från de lån och skulder som tvingade oss i obestånd. Kvittningsemissionen som var avgörande för att bolaget skall klara av att hantera obeståndet beräknas att ge en utspädning om ca 4,4%, vilket är avsevärt mindre än skulden som motsvarade ca 50% av bolagets totala värde. Jag noterar även att en omfattande grupp av bolagets borgenärer aktivt har valt att kvitta sina fordringar mot aktier i bolaget, vilket jag hoppas vittnar om ett starkt förtroende för bolagets framtid." Säger bolaget CEO, Petter Sivlér

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-17 15:07 CET.