S2Medical AB (publ) ingår ett avtal med ABENA, vilket möjliggör en positiv avslutning av rekonstruktionsprocessen

S2Medical AB (publ), pionjärer inom sårbehandling och bekämpning av multiresistenta bakterier, meddelar härmed att bolaget har ingått ett avtal om överföring av teknologi med det globala hälsovårdsföretaget ABENA. Avtalet har skrivits med Finess Fastigheter AB som är ett av ABENAS helägda dotterbolag i Sverige.

Affärstransaktionsavtalet behandlar ABENAs köp av S2Medicals Epiprotect-teknologi och tillgångar relaterade till Epiprotect och därmed även övertagande av kostnaderna relaterade till teknologin från och med 1 januari 2024, såsom tillverkning, försäljning, vissa anställda direkt kopplade till Epiprotect etc. Detta avtal kommer att möjliggöra för S2Medical att frigöra de ekonomiska resurser som krävs för att bolaget framgångsrikt ska kunna avsluta sin rekonstruktionsprocess och samtidigt minska bolagets kostnader för att säkerställa bolagets livskraft. Avtalet är beroende av att en planförhandling genomförs inom ramen för rekonstruktionen och att bolagets fordringsägare accepterar en ackordsbetalning om 35 % av deras fordran eller alternativt utbyte av fordran mot aktier i bolaget genom en riktad kvittningsemission. Bolagets största fordringsägare, som representerar cirka 74 % av fordringarna, har vid kontakt ställt sig positiva till förslaget om skuldreglering genom i huvudsak nedskrivning.

ABENA är ett danskt, familjeägt företag grundat 1953. Sedan starten har ABENA utvecklats till en internationell aktör inom hälsovårdsindustrin, som inkluderar en portfölj av sårvårdsprodukter som säljs både genom sin egen försäljningsorganisation och genom ett globalt nätverk av distributörer. ABENA har under åren expanderat sin verksamhet och erbjuder idag över 36 000 produkter till olika branscher. ABENA har 15 dotterbolag och sysselsätter över 2000 personer globalt med en omsättning på cirka 10 miljarder SEK. Abena har produktionsanläggningar i Danmark, Sverige och Frankrike.

ABENA och S2Medical delar ett betydande och gemensamt intresse av att förbättra situationen för patienter som lider av kroniska sår och brännskador och ser därmed detta som ett bra tillfälle att samarbeta om att utöka försäljningen av Epiprotect-produkter genom ABENAs befintliga nätverk.

ABENA kommer att betala 5,28 miljoner SEK till S2Medical för Epiprotect-teknologin och tillgångarna relaterade till Epiprotect. 

S2Medical kommer initialt att fortsatt producera Epiprotect, samt genomföra konsultarbete åt ABENA. Det löpande konsultarbetet har ett värde om ca 3,36 miljoner SEK under 2024 och är kopplat till en löpande royalty som ger bolaget 2% av omsättningen samt 10% av den totala nettovinsten av Epiprotect. Det har också avtalats att betala en efterlikvid om 1 miljon SEK till S2Medical i januari 2025 baserat på att vissa milstolpar uppnås under 2024.

För S2Medical innebär detta avtal med ABENA minskade kostnader och säkrar en stabil inkomstkälla från konsultarbete och royalty. Företaget ser därför goda möjligheter att uppnå positivt kassaflöde redan under 2024.

Efter försäljningen av Epiprotect-teknologin har S2Medical fortfarande flera mycket starka produkter och teknologier i sin portfölj, såsom; IvaQ, ett system för undertrycksbehandling av sår, Instagraft för hudtransplantation, samt antimikrobiella peptider för behandling av multiresistenta bakterier.

"Jag är glad att kunna tillkännage detta avtal mellan S2Medical och ABENA, vilket markerar en vändpunkt i vår resa. Genom att överföra Epiprotect-teknologin till ABENA, frigör vi avgörande resurser för att framgångsrikt slutföra vår rekonstruktionsprocess, säkerställa företagets överlevnad och framtida tillväxt. Detta partnerskap stärker inte bara möjligheterna för Epiprotect-teknologin att gagna patienter som lider av sår, utan initierar också ett nytt kapitel för S2Medical där vi kan låta våra egna återstående produkter och teknologier växa globalt med hjälp av ABENAS starka nätverk. Jag är övertygad om att vårt fortsatta samarbete med ABENA kommer att öka vår globala räckvidd och förbättra vår förmåga att tjäna dem som behöver det mest, samtidigt som vi rör oss mot positivt kassaflöde redan under 2024," säger företagets VD Petter Sivlér

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-07 09:57 CET.