S2Medical AB (publ) informerar om planförhandling vid Linköpings tingsrätt och positiva utsikter för rekonstruktionsplanen

S2Medical AB (publ)("Bolaget"), ett ledande företag inom medicinteknik och antibakteriella behandlingar, meddelar idag att Linköpings tingsrätt har beslutat om planförhandling som en del av bolagets pågående rekonstruktionsprocess. Plansammanträdet är schemalagt att äga rum den 22 mars 2024 mellan kl. 13.00 och 16.00.

Under rekonstruktionsprocessen har Bolagets rekonstruktör aktivt arbetat för att säkerställa stöd för den föreslagna rekonstruktionsplanen. Bolaget kan därför informera om att rekonstruktören har varit i kontakt med flera avbolagets fordringsägare och erhållit fullmakt att rösta till förmån för planen. Detta stöd är av en sådan omfattning att det är sannolikt att rekonstruktionsplanen kommer att antas under det kommande plansammanträdet. Vid ett godkännande av rekonstruktionsplanen under sammanträdet är det vår förväntan att planen därefter kommer att vinna laga kraft. Ett sådant utfall skulle innebära ett framgångsrikt avslut på rekonstruktionsprocessen, vilket möjliggör för S2Medical AB (publ) att fortsätta verksamheten på en stabil grund.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-19 16:55 CET.