S2Medical AB (publ) får godkännande för förlängning av rekonstruktionsperiod till den 22 april 2024

S2Medical AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Linköpings Tingsrätt har beviljat en förlängning av bolagets rekonstruktionsperiod till och med den 22 april 2024. Detta beslut följer en begäran från bolagets rekonstruktör under det nyligen avhållna plansammanträdet, där bolagets borgenärer röstade till fördel för den föreslagna rekonstruktionsplanen.

Denna förlängning av rekonstruktionsperioden är ett viktigt led i att säkerställa en smidig övergång till fullständigt genomförande av rekonstruktionsplanen, vilken förväntas vinna laga kraft inom tre veckor från det ursprungliga beslutet, förutsatt att inga överklaganden görs.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-26 13:43 CET.