Rättelse: Toleranzia AB erhåller lånelöfte om 20 MSEK

Rättelse: MAR-etikett saknades i pressmeddelande publicerat 24 april 2024. Följaktligen publicerar Toleranzia härmed en korrigerad version, som även kompletterats med information om räntan. Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") har tecknat ett avtal med Flerie Invest AB innefattande ett lånelöfte om 20 MSEK. Avtalet som tecknats till marknadsmässiga villkor träder i kraft 1 maj 2024 och har en löptid om 12 månader. Avtalet löper utan säkerheter och räntan uppgår till maximalt niohundranittio tusen kronor.

"Vi är inne i en mycket intensiv fas med en mängd pågående aktiviteter inför starten av den kliniska fas I/IIa prövningen av vår läkemedelskandidat TOL2 i patienter med myastenia gravis. Med detta lånelöfte stärker vi kapitalbasen för att säkerställa denna milstolpe. Utöver tillskottet av kapital är vi mycket nöjda med det förtroende som vår huvudägare visar oss, vilket tillför betydelsefull styrka och stabilitet i bolagets verksamhet", kommenterar Charlotte Fribert, VD för Toleranzia.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert - VD, Toleranzia AB
Tel: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Toleranzia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-25 19:30 CEST.

Bifogade filer

Rättelse: Toleranzia AB erhåller lånelöfte om 20 MSEK