Rättelse: Mangold AB Bokslutskommuniké 2023

Mangold publicerade tidigare idag ett pressmeddelande om bokslutskommuniké för 2023. I rubriken angavs felaktigt Mangold AB Delårsrapport juli - september 2023. Rätt rubrik är Mangold AB Bokslutskommuniké 2023.

"Resultatet för det fjärde kvartalet är det bästa resultatet för ett fjärde kvartal i Mangolds historia och omsättningen är i nivå med rekordåret 2021. Det är vi stolta över!" - Per-Anders Tammerlöv, VD

Fjärde kvartalet 2023 jämfört med tredje kvartalet 2023

  • Kvartalets resultat efter skatt var det bästa fjärde kvartalet i Mangolds historia och uppgick till 16,7 mkr (-16,7) mkr
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 65,1 (20,8) mkr, vilket är en ökning med 213,1 procent
  • Intäkterna för Investment Banking förbättrades till 48,3 (14,1) mkr, vilket är en ökning med 242,6 procent
  • Resultatet för Investment Banking förbättrades till 14,0 (-15,7) mkr
  • Vinst per aktie för perioden uppgick till 35,6 kr (-35,6 kr)

Januari - december 2023 jämfört med januari - december 2022

  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 169,1 (129,1) mkr, vilket är en ökning med 31,0 procent
  • Rörelseresultatet exklusive Nowonomics och intresseföretag uppgick till 0,0 mkr (0,0) mkr
  • Vinst per aktie uppgick för helåret till -22,2 kr (-43,9 kr)
  • Föreslagen utdelning uppgår till 20,0 (0,0) kr per aktie

Finansiell kalender:
Årsredovisning 2023, publiceras den 16 april 2024
Delårsrapport Q1, publiceras den 24 april 2024
Årsstämmokommuniké 2024, publiceras den 7 maj 2024
Delårsrapport Q2, publiceras den 10 juli 2024
Delårsrapport Q3, publiceras den 23 oktober 2024
Bokslutskommuniké 2024, publiceras den 29 januari 2025
 

Alla handlingar som kommer att läggas fram på stämman finns senast 3 veckor innan stämman tillgängliga på bolagets hemsida (www.mangold.se) och på bolagets kontor på Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm samt kan skickas på begäran.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
 

Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/