Rättelse avseende finansiell historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 samt första kvartalet 2024

Den 25 april 2024 meddelade styrelsen för ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller ”Bolaget”) att Bolagets revisor underrättat styrelsen om identifierade fel i Bolagets finansiella historik för det tredje och fjärde kvartalet 2023 samt det första kvartalet 2024. I samband med underrättelsen tillsatte Bolaget omgående en utredning för att identifiera orsaken bakom det identifierade felet och för att kunna vidta erforderliga åtgärder. Bolaget kan nu bekräfta att felet består i att Bolagets konvertibellån felaktigt har bokförts som en tvingande konvertibel. Felet har resulterat i att Bolagets resultat för 2023 ska minskas med 1 290 TKR samt att Bolagets eget kapital ska minskas med 6 450 TKR. Rättade versioner av Bolagets Q3-rapport och bokslutskommuniké för 2023 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ChargePanel.se.

Den felaktiga bokföringen av konvertibellånet enligt ovan har sammanfattningsvis fått följande effekter i Bolagets finansiella historik.

  • Tidigare kommunicerad uppgift avseende Bolagets resultat för 2023 ska minskas med 1 290 TKR, från -14 155 TKR till -15 445 TKR.
  • Tidigare kommunicerad uppgift avseende Bolagets eget kapital ska minskas med 6 450 TKR, från 2 514 TKR till –3 936 TKR.

Per dagens datum uppgår Bolagets eget kapital till 3 732 018 kronor. Rättade versioner av Bolagets Q3-rapport och bokslutskommuniké för 2023 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ChargePanel.se. Bolaget har sett över de interna rutinerna för att kvalitetssäkra Bolagets löpande bokföring.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Albanien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Filippinerna, samt Barbados och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.
Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.chargepanel.com

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Bifogade filer

Rättelse avseende finansiell historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 samt första kvartalet 2024