Prolight meddelar positiva redovisningsjusteringar avseende helåret 2023

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, meddelar idag att bolagets bokslutskommuniké för 2023 innehåller en för lågt uppskattad fordran på det brittiska skatteverket relaterat till forskning och utveckling. Den reviderade uppskattningen av Prolights fordran är cirka 5,6 miljoner kronor högre än tidigare redovisat. I årsredovisningen för 2023, som publiceras den 23 april 2024, kommer Prolight därmed att redovisa ett antal centrala poster till högre belopp än tidigare.

Prolights dotterbolag, brittiska Psyros Diagnostics, har för 2023 redovisat en för låg uppskattning av bolagets skattefordran som understiger det högre uppskattade beloppet med cirka 5 639 000 kronor. Misstaget uppdagades under arbetet med att färdigställa Prolights årsredovisning för 2023.

“Det är tråkigt att detta inte uppdagades tidigare så att vår bokslutskommuniké hade varit mer rättvisande. Vi är dock glada för att den reviderade uppskattningen förbättrar resultatet för 2023”, säger Ulf Bladin.

Prolights årsredovisning publiceras den 23 april 2024. I följande sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning per 31/12 2023 visas hur korrigeringen påverkar koncernens nyckeltal.

Resultaträkning Koncern

Belopp i tkrInnan justeringKoncernen
2023-01-01
2023-12-31Rörelsens intäkter m.m.Nettoomsättning
0Aktiverat arbete för egen räkning
12 574 638Övriga rörelseintäkter6 108 91411 748 113Summa rörelsens intäkter18 683 55224 322 751
Rörelsens kostnaderÖvriga externa kostnader
-30 738 665Personalkostnader
-15 204 74Avskrivningar
-775 245Övriga rörelsekostnader
-122 84Summa rörelsens kostnader
-46 841 495
Rörelseresultat- 28 107 514-22 518 744
Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
546 346Räntekostnader och liknande resultatposter
-189 009Summa finansiella poster
357 337
Resultat efter finansiella poster- 27 750 177-22 161 407Skatt på årets
resultat
0Årets resultat- 27 750 177-22 161 407


Balansräkning Koncern

Belopp i tkr
Koncernen
2023-12-31TILLGÅNGAR
AnläggningstillgångarImmateriella anläggningstillgångarBalanserade utvecklingsutgifter
137 999 970Patent
1 864 686Förvärvade immateriella anläggningstillgångar
85 922 459
225 787 115
Materiella anläggningstillgångarInventarier, verktyg och installationer
2 694 278
2 694 278Summa anläggningstillgångar
228 481 393
OmsättningstillgångarKortfristiga fordringarÖvriga fordringar3 936 4379 422 19Skattefordran
0Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
158 025Tecknat men ej inbetalt kapital
31 197 429
35 291 89140 777 65Likvida medel
13 274 287
Summa omsättningstillgångar48 566 17854 051 937
SUMMA TILLGÅNGAR277 126 605282 533 330


Belopp i tkr
Koncernen
2023-12-31EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapitalAktiekapital
34 682 296Pågående nyemission
15 038 855Övrigt tillskjutet kapital
237 226 294Annat eget kapital- 46 175 770-40 655 053Årets resultat

Summa eget kapital240 885 667246 292 392
AvsättningarUppskjutna skatteskulder
17 791 558Summa avsättningar
17 791 558
Kortfristiga skulderLeverantörsskulder
4 175 528Övriga skulder
13 316 896Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
956 956Summa kortfristiga skulder
18 449 380
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER277 126 605282 533 330

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: info@prolightdx.com
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdx.com

Om oss
Prolight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, även benämnt Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Vi vill kunna erbjuda de främsta POC-systemen på marknaden för snabba, korrekta diagnoser av akuta tillstånd. Vår lanseringsprodukt blir mätning av troponin för att kunna upptäcka och utesluta hjärtinfarkt.
 
Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME.

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-18 08:00 CEST.

Bifogade filer
Prolight meddelar positiva redovisningsjusteringar avseende helåret 2023