PEPTONIC Medical AB: Kommuniké från årsstämma i PEPTONIC medical AB

Årsstämma i PEPTONIC medical AB ("Bolaget") hölls idag den 21 maj 2024 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att Bolagets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 200 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna och 250 000 kronor till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades om omval av Daniel Rudeklint, Anders Blom, Kristina Ingvar och Tarek Schoeb som styrelseledamöter. Anders Blom omvaldes som styrelseordförande. Bolagets revisor KPMG AB omvaldes som revisorer med revisor Dan Beitner som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen

Det beslutades att ändra bolagsordningen enligt nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av aktiekapitalsminskningen och företrädesemissionen enligt nästföljande två rubriker understiger föreslagna gränser i bolagsordningen ska gränserna justeras i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst
AktiekapitalAktiekapitalet 42 700 000 kronor och högst 170 800 000 kronor.
ska vara lägst
24 000 000 kronor och
högst 96 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet § 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst
aktier ska vara lägst 6 100 000 000 och högst 24 400 000 000.
1 019 522 884 och högst
4 078 091 536.

Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital

Det beslutades att minska Bolagets aktiekapital med 27 627 220,734531 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Minskningen genomförs för att möjliggöra den godkända företrädesemissionen av units som styrelsen beslutade om den 16 april 2024. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 10 743 919,172 kronor fördelat på 1 534 845 596 aktier (före företrädesemissionen), envar med ett kvotvärde om 0,007 kronor.

Godkännande av styrelsens beslut från den 16 april 2024 om företrädesemission av units

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 16 april 2024 om företrädesemission av högst 1 534 845 596 units, innehållande fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO5. Rätten att teckna units ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen, den 24 maj 2024, är registrerade som aktieägare i Bolaget. Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Teckningskursen per unit är 0,04 kronor, motsvarande 0,01 kronor per aktie då teckningsoptionerna överlåts vederlagsfritt. Teckning av units sker från och med den 28 maj 2024 till och med den 12 juni 2024.

Genom företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital ökas med högst 42 975 676,688 kronor genom emission av högst 6 139 382 384 aktier. Högst 3 069 691 192 teckningsoptioner av serie TO5 kommer att utfärdas, innebärande en ytterligare ökning av aktiekapitalet med högst 21 487 838,344 kronor vid fullt utnyttjande.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB

Email: anna.linton@peptonicmedical.se

Telefon:  +46 70-244 92 07

Om PEPTONIC medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet.

Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners. Peptonic Medical avser även att kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense Marketing Inc i USA och Peptonic Medical Ltd i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.