Pågående förhandlingar om ny huvudägare i Tessin Nordic Holding AB samt förslag från huvudägare om företrädesemission och kvittningsemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, INDIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Tessin Nordic Holding AB ("Tessin") har fått information om att förhandlingar om en ny huvudägare i Tessin pågår. Troserums Förvaltnings AB ("Troserums") har för avsikt att förvärva 63 506 206 aktier från Tessins största ägare NFT Ventures AB. De aktier som avses förvärvas motsvarar 23,7 procent av såväl kapital som röster. Som ett led i förvärvet avser Troserums och NFT Ventures föreslå att en bolagsstämma i Tessin beslutar om en kvittningsemission riktad till Troserums samt en kontant nyemission med företrädesrätt för aktieägarna till samma teckningskurs som i kvittningsemissionen. Troserums kommer inte att teckna aktier i företrädesemissionen. Besked om ett eventuellt förvärv förväntas meddelas inom kort. NFT Ventures och Troserums avsikt är att NFT Ventures resterande 1 100 000 aktier, som för närvarande finns i depå hos Tessins likviditetsgrant Mangold Fondkommission, därefter överlåts till ledande befattningshavare i Tessin som ett led i att stärka ägandet hos ledningen i Tessin.

Troserums äger för närvarande aktier motsvarande 7,7 procent av kapital och röster i Tessin. Troserums har inlett förhandlingar med NFT Ventures om att förvärva 63 506 206 av NFT Ventures aktier i Tessin, motsvarande 23,7 procent av såväl kapital och röster i enlighet med nedanstående huvudsakliga villkor:

  • 63 506 206 av aktierna som innehas av NFT Ventures övertas av Troserums.
  • Fordringar uppgåendes till 5 875 000 kronor som innehas av NFT Ventures och dess koncernbolag mot Tessin och dess koncernbolag förs över till Troserums och kvittas i en emission, varigenom högst 65 000 000 aktier föreslås emitteras. Teckningskursen för aktierna i kvittningsemissionen avses motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under en period om 20 handelsdagar fram till dagen före stämman, med en rabatt om 10 procent, dock lägst kvotvärdet.
  • NFT Ventures borgensåtagande till förmån för Tessin till ett värde om 4 000 000 kronor övertas av Troserums.

Genom förvärvet och kvittningsemissionen kommer Troserums aktieinnehav att uppgå till totalt 84 206 599 aktier, motsvarande 31,4 procent av det totala kapitalet och rösterna i Tessin. Troserums har erhållit dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden.

NFT Ventures och Troserums avser vidare att föreslå att bolagsstämman beslutar om en kontant nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om högst 65 000 000 aktier, till samma teckningskurs som i kvittningsemissionen, och avser, om avtal om transaktionen ingås, återkomma med ett fullständigt förslag.

Tessin står väl rustat att bibehålla positionen som Nordens ledande plattform för fastighetsfinansiering. Under april 2024 upptogs ett konvertibellån om 12 miljoner kronor och det besparingsprogram som initierades under 2023 har halverat Tessins kostnader.

För det fall bindande avtal avseende transaktionen ingås avser Tessin kalla till bolagsstämma för att besluta om kvittningsemission och företrädesemission. Sådan kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Ryssland, Belarus, Australien, Kanada, Japan, Indien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Tessin. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram i samband med de nyemissioner som nämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller ett erbjudande, eller en inbjudan avseende ett erbjudande, att förvärva eller teckna aktier som emitterats av Tessin i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig innan registrering, undantag från registrering eller kvalificering under sådan jurisdiktions värdepapperslagstiftning. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Ryssland, Belarus, Australien, Kanada, Japan, Indien, Sydafrika, Hongkong, Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Tessins avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Tessin har gjort efter bästa förmåga men som Tessin inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Tessin. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Tessin inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det.

Kontakter

Fredrik Lundberg
VD NFT Ventures AB och Styrelseledamot i Tessin

+46 73 501 11 95
fredrik.lundberg@nftventures.com

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2023 hade Tessin över 63 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,0 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-09 16:30 CEST.

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Pågående förhandlingar om ny huvudägare i Tessin Nordic Holding AB samt förslag från huvudägare om företrädesemission och kvittningsemission