OurLiving AB: Rättelse Årsredovisning 2023

Årsredovisning och revisionsberättelse som publicerades tidigare idag var felaktigt märkt med MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. MAR-etiketten skulle inte ha varit med. Det saknades även uppgift om revisorns utlåtande.  

Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för räkenskapsåret 2023  

I årsredovisningen 2023 så berättar verkställande direktör, Stina Åkesson om bolagets fokus framåt på digital renodling och lönsamhet i ljuset av den företagsrekonstruktion som Bolaget genomgår efter att ha försatt dotterbolaget Solarfuture i konkurs.   

För komplett årsredovisning, se pdf.  

Revisorerna varken tillstyrker eller avstyrker att koncernens resultat- och balansräkning fastställs. Revisorerna tillstyrker däremot resultat- och balansräkning för moderbolaget och rekommenderar att stämman ge ansvarsfrihet till VD och styrelse. 

Uttalande: 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift 

Som framgår av bolagets förvaltningsberättelse är bolaget försatt i rekonstruktion per 2024-04-25 och dotterbolaget Solarfuture i 

Sverige AB är försatt i konkurs per 2024-04-25. Borgenärssammanträde för godkännande av rekonstruktionsplanen har hållits och 

Tingsrätten har per 2024-05-17 beslutat att rekonstruktionen ska fortsätta. Om rekonstruktionsplanen inte kan fullföljas som planerat 

kan det innebära att det kan finnas en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat våra uttalanden på grund av detta. 

 

För ytterligare information: 

Stina Åkesson 

VD, OurLiving AB                                                     

Telefon: 0706-38 33 88                                           

E-post: stina.akesson@ourliving.se 

Om OurLiving 

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.