OurLiving AB: Delårsrapport Q1, jan – mars 2024 Utmanande kvartal med fokus på lönsamhet framåt

Kvartalet präglades av vikande försäljning, likviditetsutmaningar och avyttringsdiskussioner i dotterbolaget Solarfuture Sverige AB. Samtidigt påbörjades höstens förvärv av Boappa AB sin omvandling till premiumapplikation med gott resultat.  

Första kvartalet  

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 028 (3 917) TSEK.  

 • Koncernens EBITDA uppgick till -4 642 (-1 907) TSEK.  

 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,076 (-0,073) SEK. 

 • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,075 (-0,072) SEK. 

Väsentliga händelser under första kvartalet  

 • Bolaget ges ägarlån om 2,35 MSEK 

 • Boappa AB fakturerar ca 1,7 MSEK under Q1, lika mycket som under helåret 2023.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång  

 • Nytt samarbetsavtal med Bostadsrätterna med 9800 medlemsföreningar.  

 • Besparingsprogram initieras med kraftig neddragning av kostnaderna.  

 • Styrelsen i OurLiving försatte Solarfuture i Sverige AB i konkurs den 25 april.  

 • Moderbolaget OurLiving AB ansökte om och beviljades företagsrekonstruktion den 25 april. Malmö tingsrätt godkände fortsatt rekonstruktion den 16 maj. Dotterbolaget Boappa berörs ej av företagsrekonstruktionen.  

 • OurLiving AB blir i samband med konkursen i kontrollbalanssituation och upprättar kontrollbalansräkning per 240430  

 • Huvudägarna garanterar kapitaltillskott om 2 MSEK villkorat att företagsrekonstruktionen blir godkänd.  

 • Stina Åkesson tillträder som ny VD den 17 maj 

Kvartalet präglades av likviditets-utmaningar med tillskott av ägarlån och försäljnings-diskussioner gällande dotterbolaget Solarfuture. Och samtidigt påbörjades omvandlingen av dotterbolaget Boappas resa till att bli premiumproduktbolag. För Solarfutures del slutade det i april med konkurs med följden att moderbolaget OurLiving beviljades företags-rekonstruktion då man bl.a. tvingades skriva ner värdet av dotterbolaget. För Boappas del har resan framåt bara börjat. 

Årets första kvartal kretsade kring en växande problematik kring lönsamhet och ökande kapitalbindning i dotterbolaget Solarfuture Sverige AB. Entreprenad-verksamhet och mjukvaruaffär skiljer sig åt på många sätt och slutsatsen var att de bör separeras. En försäljning var därför förestående, men nådde inte ända fram utan i april försatte styrelsen Solarfuture i konkurs och moderbolaget beviljades företagsrekonstruktion som nu också godkänts av tingsrätten att drivas vidare. Under kvartalet i mars sjösattes ett besparingsprogram med sikte på lönsamhet vid slutet av året. Totalt fem heltidstjänster har lämnat bolaget utöver de anställda i Solarfuture Sverige AB. 

Planen är nu att bli kassaflödes-positiva och lönsamma i det fjärde kvartalet 2024. Ägarna skjuter till kapital för att säkra rekonstruktionen, förutsatt att rekonstruktionsplanen slutligen godkänns, vilket vi har stora förhoppningar kommer att ske under året. Gruppens digitala produkter är relevanta och uppskattade både av befintliga bostadsrättsföreningar och bostadsutvecklare. Vi kan nu också i och med förvärvet av Boappa utan överdrift säga att vi är Sveriges ledande aktör inom marknaden för boende-applikationer med över 150.000 användare.   

Kommentarer till den finansiella utvecklingen   

Kvartalet summeras med en tillbakagång i nettoomsättning för koncernen Nettoomsättningen för kvartal 1 var 2028 TSEK (3917 TSEK). EBITDA för kvartalet blev -4607 TSEK (-1 907 TSEK). Omvandlingen av Boappa från till premiumprodukt resulterade för kvartalet i en fyra gånger så hög fakturering som motsvarande period 2023. Ett kvartal in på det nya året har Boappa fakturerat lika mycket som under hela 2023 d v s ca 1,7 MSEK.   

Jag har i skrivande stund två veckor på mätaren som VD men har redan slagits av den kraft som finns både i styrelsen och bland våra kompetenta medarbetare. De nödvändiga komponenterna för en lyckad vändning av bolagets finanser finns och jag ser uppriktigt fram emot att tillsammans med styrelse och medarbetare se planer omvandlas till resultat.   

Stina Åkesson 

VD OurLiving AB 

För ytterligare information: 

Stina Åkesson 

VD, OurLiving AB                                                     

Telefon: 0706383388                                           

E-post: stina.akesson@ourliving.se 

Om OurLiving 

Om OurLiving OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg 

Denna information är sådan information som OurLiving AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2024 kl. 11. 00CET.