OurLiving AB: Ansöker om rekonstruktion för Bolaget och ansöker om konkurs i dotterbolaget Solarfuture

Styrelsen för OurLiving AB (publ) har idag fattat beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion för Bolaget och ansöka om konkurs för dotterbolaget Solarfuture vid Malmö Tingsrätt. Konkursansökan av Solarfuture medför att OurLiving kommer att upprätta kontrollbalansräkning för Bolaget. Dotterbolaget Boappa berörs ej av rekonstruktionen utan utvecklas väl. Rekonstruktionsplanen väntas ta Bolaget till lönsamhet och positivt kassaflöde i Q4 2024.

Solcellsentreprenadbolaget Solarfuture har varit underfinansierade över tid pga långa projekttider som binder kapital och som har starkt bidragit till en ökad skuldsättning i Bolaget. Konkursen och underfinansieringen har påverkat Bolaget i så hög grad varför styrelsen bedömer det nödvändigt att ge OurLiving den tid och resurser som krävs för att arbeta fram en hållbar och långsiktig finansiell lösning genom företagsrekonstruktion.

OurLiving-koncernen består av tre delar: två delar som är renodlat digitala och ledande på den svenska marknaden för digitala boende- och förvaltningsplattformar. Den tredje delen är en solcellsentreprenad. I moderbolaget OurLiving finns den digitala plattformen för nybyggnadsprojekt och som har haft utmaningar att växa i den rådande byggkonjunkturen. Det andra dotterbolaget Boappa, utvecklas mycket väl och är ledande på den svenska marknaden för digitala boendeplattformar och berörs inte av rekonstruktionen men är en central del i koncernens framtida utveckling och framgång.
 

HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

"Vi har konstaterat att det inte är möjligt att hitta tillräcklig finansiering i det tuffare klimatet på finansmarknaden. Bolaget har haft stora utmaningar i kapitalbindning i solcellsentreprenaden som förvärvades för ett år sedan. Det har bidragit negativt med skuldsättning i moderbolaget och det är nu inte hållbart längre."

Rekonstruktionen av OurLiving är en del av åtgärderna för att säkerställa Bolagets egna kapital kombinerat med tillskott av ägarkapital och villkoras av att rekonstruktionsansökan vinner laga kraft.

Dessa åtgärder bedöms återställa aktiekapitalet. I samband med rekonstruktionen genomförs som tidigare kommunicerats kraftfulla åtgärder för att minska kostnaderna. Baserat på dessa åtgärder, en stark tillväxt i Boappa och lanseringen av nya digitala produkter för solcellsparker och dokumenthantering bedömer styrelsen att Bolaget når lönsamhet och positivt kassaflöde under Q4 2024. 2 Mkr är garanterade av befintliga aktieägare i en kommande emission i kombination med att huvudägarnas befintliga lån till Bolaget, som uppgår till 2,35 Mkr, konverteras till ägarkapital som en del i rekonstruktionsplanen. Detta förutsätter ett godkännande av en bolagsstämma.

Dotterbolaget Boappa, som förvärvades under hösten, är inte berört av rekonstruktionen.
 

LEIF LILJEBRUNN, STYRELSEORDFÖRANDE I OURLIVING KOMMENTERAR:

"Vi har en stark position i våra digitala lösningar för boende och förvaltning framför allt med Boappa som vi förvärvade i höstas. En positiv utveckling av vårt innehav av Solarfuture har varit att vi nu har en plattform för digital hantering av den växande eftermarknaden för drift och underhåll av solcellsanläggningar. Vi tror starkt på våra digitala koncept och att rekonstruktionen är den rätta vägen för att ge rätt förutsättningar framåt."

Bolaget kommer inom kort kalla till stämma för erforderliga beslut.
 

OurLiving har föreslagit advokat Ola Sellert som ansvarig för rekonstruktionen av Bolaget och advokat Hans Svedberg MAQS för konkursen av Solarfuture.

 

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB                                       

Telefon: 0767-62 13 46                             

E-post: henrik.jarl@ourliving.se
 

Leif Liljebrunn

Styrelseordförande, OurLiving AB (publ)

Telefon: 0708-45 80 52

E-post: leif.liljebrunn@ourliving.se
 

Denna information är sådan information som OurLiving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 13.46 CET.
 

Om OurLiving

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.