Northern CapSek Ventures AB upptar brygglån om totalt cirka 2,1 MSEK för fortsatt värdeskapande i portföljen samt utvärderingar av strategiska tillväxtalternativ

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) har idag den 8 maj 2024 upptagit brygglån om totalt cirka 2,1 MSEK. Bryggfinansieringen möjliggör fortsatt värdeskapande i portföljen samt ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika strategiska alternativ då bland annat förvärv av hela portföljer, med nyemitterade CapSekaktier som betalning, är ett attraktivt alternativ för CapSek att växa.

Brygglån till ett totalt belopp om cirka 2,1 MSEK har upptagits av Henrik Jerner 200 TSEK, VD; Bertil Fredriksson 100 TSEK, styrelseordförande; Lennart Bergström 200 TSEK, styrelseledamot; Anders Lundkvist 50 TSEK, styrelseledamot; Hanna Moisander 25 TSEK, styrelseledamot; Göran Carlson 50 TSEK, Investment Manager i Bolaget, samt åtta (8) aktieägare i Bolaget, däribland Lonneberga Holding AB som tillhandahåller cirka hälften av lånebeloppet. Lånen löper med en årlig ränta om 15 procent och en uppläggningsavgift utgår motsvarande tio (10) procent av lånen. Lånen inklusive upplupen ränta förfaller till betalning den 31 oktober 2025. Bolaget har rätt att återbetala lånen jämte ränta i förtid.

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures är ett annorlunda riskkapitalbolag, som hittar och investerar i spännande techbolag utanför Stockholmsregionen. Bolaget, som är noterat på NGM Nordic SME, är en aktiv ägare och bistår med nätverk, rådgivning, partnerskap och affärsutveckling. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för investeringarna är digitaliseringen av samhället, exempelvis Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade företag. Bolaget har kontor i Göteborg och Piteå. CapSek öppnade kontoret i Piteå i januari 2023 för att hjälpa små och medelstora techbolag som verkar i Sveriges norra tillväxtkluster. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-08 08:54 CEST.

Bifogade filer
Northern CapSek Ventures AB upptar brygglån om totalt cirka 2,1 MSEK för fortsatt värdeskapande i portföljen samt utvärderingar av strategiska tillväxtalternativ