My Beat AB: My Beat ingår avtal om förvärv av Telemarketing & Customerservice Silverstone AB för cirka 5,2 MSEK

My Beat AB ("My Beat") har idag ingått ett bindande avtal, villkorat av bolagsstämmans godkännande, om att förvärva 100 procent av aktierna i Telemarketing & Customerservice Silverstone AB ("TMC Silverstone"), ett bolag verksamt inom försäljning av abonnemang och säkerhetstjänster. Genom förvärvet kommer My Beat att stärka sin sälj- och kundserviceorganisation genom att addera expertis inom försäljning och kundhantering. TMC Silverstones försäljningschef Erik Vennerlund kommer fortsätta att leda bolaget tillsammans med den befintliga ledningsgruppen.

"Det känns verkligen roligt att TMC Silverstone nu kan påbörja nästa kapitel på sin resa. Genom att bli en del av My Beat ser vi spännande nya möjligheter för verksamheten och våra medarbetare. Vi har under en period arbetat nära My Beat och vi ser starka synergier mellan My Beats attraktiva produktportfölj och vår förmåga att sälja abonnemang och vägleda kunder som har frågor kring tjänsterna." säger Erik Vennerlund, medgrundare och försäljningschef på TMC Silverstone.

Köpeskilling

Bolaget ingick den 19 april 2024 en avsiktsförklaring med Nålen utbildning & konsulting AB ("Nålen"), ägare till samtliga aktier i TMC Silverstone, vilket Bolaget offentliggjorde i ett pressmeddelande den 19 april 2024. Från perioden från ingåendet av avsiktsförklaringen fram till och med idag har TMC Silverstone tillhandahållit tjänster inom försäljning och kundservice till My Beat. Efter utvärdering av försäljningen och det övriga resultatet av TMC Silverstones arbete för My Beat har parterna enats om en köpeskilling om 5 172 000 kronor vilken ska erläggas genom 12 000 000 stycken nyemitterade aktier i My Beat ("Vederlagsaktierna"). Ingen kontant ersättning utgår. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 0,431 kronor per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 4 juli till och med den 8 juli 2024 med avdrag för en rabatt om tio (10) procent. Styrelsen bedömer att teckningskursens storlek i förhållande till den senaste stängningskursen är motiverad med hänsyn till att Bolagets finansiella ställning inte bedöms ha förändrats i motsvarande utsträckning som Bolagets aktiekurs har gjort under den senaste tiden. Med hänsyn till Bolagets nuvarande likviditet och Bolagets finansiella ställning, i relation till de stora effekter och synergier som förvärvet väntas medföra, anser således styrelsen att teckningskursen får bedömas som marknadsmässigt säkerställd.

Lock-up-åtagande

Nålen har åtagit sig att, med förbehåll för sedvanliga undantag, avstå från rätten att sälja eller på annat sätt avyttra 10 000 000 av Vederlagsaktierna under en period om 365 dagar från dagen för beslut om emission på bolagsstämma som Bolagets styrelse avser att kalla till enligt nedan.

Bakgrund och motiv
TMC Silverstone är en framstående callcenterverksamhet med fokus på hållbarhet och nära kundrelationer. I TMC Silverstone finns en omfattande erfarenhet av försäljning och kundservice inom telekom samt tillhörande tilläggstjänster. Företaget som grundades av bland annat Erik Vennerlund kommer från ett fantastiskt bokslutsår med en ökad nettoomsättning på 294 procent. I organisationen har Erik Vennerlund ansvarat för utbildning inom kommunikation samt internrekrytering. Erik Vennerlund har även ansvarat för försäljningsorganisationen i sin roll som försäljningschef. Han har lett organisationen sedan starten av "Try & Buy"-processen. Med en bakgrund från skalbarhetsprocesser inom försäljningsstrategier både på konsument- och B2B-marknaden inom Telekom, har Erik Vennerlund bidragit till att forma en resultatorienterad och innovativ verksamhet. Potentialen för att skala upp TMC Silverstone ytterligare förväntas vara god.

TMC Silverstone har huvudkontor i Helsingborg och är idag 16 anställda fördelat på tre affärsområden. Utöver My Beats mobil- och bredbandsabonnemang och de nya tilläggstjänsterna förmedlar även TMC Silverstone tjänster från det egna produktsortimentet och tjänster genom andra partners. Dessa tjänster inkluderar TV- och bredbandsabonnemang via fiber, streamingtjänster och andra kompletterande tjänster. Tjänsterna förväntas bidra till ökad kundnytta och intäkterna förväntas bidra till organisk tillväxt i My Beat.

Under den period TMC Silverstone tillhandahållit tjänster till My Beat har TMC Silverstone visat på stor nytta inom kommunikation och försäljning. Detta har möjliggjort assistans till My Beats kundservicearbete, lansering av nya fokusområden, utökning av produktsortimentet samt försäljning via telemarketing och en aktiv churn protection.

Enligt My Beats prognoser har TMC Silverstones försäljning genererat nya kontrakterade intäkter för My Beat på cirka tre (3) miljoner kronor under maj och juni 2024. Intäkterna är i huvudsak fördelade över 24 månader. Vidare har många av My Beats befintliga kunder valt att teckna 24-månadersavtal enligt den nya produktportföljen.

Under kalenderåret 2023 genererade TMC Silverstone en bruttoförsäljning om cirka 7,56 miljoner kronor. Förvärvet förväntas att bidra till My Beats tidigare kommunicerade mål om en försäljningstillväxt på 100 procent under det innevarande räkenskapsåret.

"Genom förvärvet får Bolaget ett tydligt värdeskapande tillskott med en ökad effektivitet i försäljningskapacitet. TMC Silverstone genererar efter drygt två månaders samarbete ett positivt kassaflöde för My Beat. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet när TMC Silverstone nu blir en integrerad del av My Beat", säger My Beats styrelseordförande Olav Kalve.

Slutförande av förvärvet

Transaktionen är villkorad av att förvärvet och emissionen av Vederlagsaktierna godkänns på extra bolagsstämma. Styrelsen i My Beat har för avsikt att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma med förslag om att godkänna förvärvet och om emission av Vederlagsaktierna under juli 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Olav Kalve, Styrelseordförande
E-post: olav.kalve@advisum.no
Telefon: +47 906 92 993

Om My Beat AB
MyBeat är en svensk fristående mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband med 5g uppkoppling för privatpersoner i Sverige till konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på servicenivå. MyBeat har ett starkt fokus på att ge kunderna en bra produkt tillsammans med den bästa servicen och har därför en kundtjänst som alltid är lätt att nå, både via telefon och epost.

Denna information är sådan som My Beat AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-10 19:45 CET.