My Beat AB: My Beat beslutar om kvittningsemission av aktier som betalning för konvertibellån om MSEK 1,2

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen för My Beat AB (publ) ("My Beat" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en kvittningsemission för betalning av vissa av de konvertibellån som Bolaget upptagit enligt det pressmeddelande som offentliggjordes den 24 maj 2024. Sammanlagt har styrelsen beslutat att emittera 15 624 999 aktier.

Kvittningsemission som betalning för konvertibellån

Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 maj 2024 har Bolaget ingått avtal om konvertibellån (gemensamt "Låneavtalen") med Geir Bakken AS, Semsveien AS, Bente Selliseth och Erlend Bakken AS (gemensamt "Långivarna") om totalt 1 200 000 kronor.

Enligt Låneavtalen kan lånen konverteras till aktier till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittskursen mellan den 13 och den 17 maj 2024 med avdrag för en rabatt om 10 procent.

Styrelsen i My Beat har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 28 september 2023, beslutat om en riktad nyemission av 15 624 999 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 557 046,84 kronor.

Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts i enlighet med villkoren i Låneavtalen och uppgår till 0,0768 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen under perioden mellan den 13 och den 17 maj 2024 med avdrag för 10 procents rabatt. Styrelsen i Bolaget har efter förhandling med Långivarna överenskommit att ränta inte ska utgå på lånen. Långivarna har därutöver ingått lock up-avtal med Bolaget vilket närmare beskrivs nedan. Betalning för aktierna ska erläggas genom kvittning vid teckning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i de beslutade emissionerna är för att fullgöra de villkor som anges i Låneavtalen. Styrelsens bedömning är att det är till fördel för samtliga aktieägare och Bolaget att Bolagets skuldsättning minskar, att det egna kapitalet och likviditeten stärks och att Bolaget följer sina åtaganden i enlighet med Låneavtalen.

Lock up-åtagande

Samtliga av Långivarna har ingått avtal med Bolaget om ett lock up-åtagande om nittio (90) dagar räknat från dagen för emissionen. Åtagandet innebär att Långivarna inte får sälja aktier under denna period.

Utspädningseffekt och ökning av aktiekapitalet

Genom styrelsens beslut kommer antalet aktier i Bolaget att öka med totalt 15 624 999 och aktiekapitalet ökas med 557 046,84 kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare beräknas uppgå till cirka 18,66 procent.

Förtydligande gällande upptagna lån från närstående till Bolaget

Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 maj 2024 har Bolaget ingått avtal om konvertibellån med närstående till Bolaget. Lånen från de närstående till Bolaget omfattas inte av den kvittningsemission som styrelsen idag beslutat om. Som det framgår av pressmeddelandet som offentliggjordes den 24 maj är låneeavtalen med närstående enligt ovan med samma villkor som till de övriga, icke närstående, långivarna. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma under inledningen av det tredje kvartalet 2024 för att föreslå att lånen till närstående konverteras till aktier.

Lånen till närstående till Bolaget omfattar följande lån.

Långivare Belopp Relation till närstående
(SEK)
Tallhaga 50 000 Ägt av Daniel Lindström,
Invest AB styrelseledamot
Ida 600 Ägt av Ida Bakken, närstående
Bakken AS 000 till Steffen Kalve,
styrelseledamot
Advisum 850 Ägt av Olav Kalve,
AS 000 styrelseordförande
Moat AS 780 Ägt av Steffen Kalve,
000 styrelseledamot

_____

För mer information, vänligen kontakta

Olav Kalve, styrelseordförande

E-post: Olav.Kalve@advisum.no

Telefon: +47 906 92 993

Om My Beat AB
MyBeat är en svensk fristående mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband för privatpersoner i Sverige till konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på servicenivå. MyBeat har ett starkt fokus på att ge kunderna den bästa servicen och har därför en kundtjänst som är lätt att nå, både via telefon och e-post.

Denna information är sådan som My Beat AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-06-13 18:10 CEST.