My Beat AB: Bokslutskommuniké Q4 23/24

Q4 visar 54% tillväxt i omsättning, ökad bruttovinst med 48% jämfört med föregående år och positivt nettoresultat efter nedskrivning av skulder.

2024-06-28

Styrelsen och verkställande direktören för My Beat AB avger härmed följande rapport för perioden 2024-02-01 - 2024-04-30. Styrelsen intygar härmed att rapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet.

Innehåll

Sammandrag

VD har ordet

Upplysningar och övrig information

Resultaträkning

Balansräkning

Balansräkning, forts.

Kassaflödesanalys

Förändring eget kapital

Kommande rapporter

Ekonomisk utveckling i sammandrag

KSEK 240201 230201-230430 230501-240430 220501-230430
-240430

Nettoomsättning 2 788 2 083 11 348 7 524
Rörelseresultat -1 149 -3 675 -7 570 -11 105
Resultat efter 2 409 -4 698 -5 127 -12 350
skatt
Kassaflöde från -1 209 -2 236 - -8 062
löpande
verksamheten
Kassaflöde under 85 879 - 799
perioden
Likvida medel 879 904 - 904

Väsentliga händelser under perioden

  • Bruttoresultatet ökade med 45% under Q4 jämfört med Q3.
  • Rörelseresultatet förbättrades med 703 tkr kronor trots att det totala resultatet var negativt med 1,1 miljoner kronor.
  • Genomförd kapitalförstärkning, samarbete med säljbolag och omstrukturering av säljstrategi, priser och produktportfölj med verkan från Q1 2024.
  • Slutförd fusionering av Karma Mobil AB i My Beat AB.
  • Jens Pettersson tillsatt som tillförordnad VD.
  • Omförhandling och avskrivning av skuld efter Karma-köpet, vilket ledde till extraordinära finansiella intäkter på 4,32 MSEK och ett EBIT-resultat på 2,7 MSEK.

VD har ordet

Kära aktieägare,

Det är med stor glädje jag som ny tillförordnad VD kan dela våra framsteg och prestationer under det fjärde kvartalet. Vi har fortsatt att bygga på de framgångar vi uppnått under året och tagit ytterligare steg mot en stark och hållbar framtid.

Vi är nöjda med ökningen av Bruttoresultatet med 45 % under Q4 jämfört med Q3.

Denna tillväxt är ett tydligt bevis på vårt hårda arbete och vår strategiska inriktning på att förbättra vår lönsamhet, trots att detta kvartal inte påverkades av vår nya säljorganisation utan av de prisförändringar som genomfördes under tidigare kvartal. Dessa förändringar bidrog till en förbättring av rörelseresultatet med 703 tkrkronor, men resultatet var ändå negativt med 1,1 miljoner kronor.

Under perioden har Karma Mobil AB, som My Beat köpte 2023, helt integrerats i My Beat AB. Styrelsen är även nöjd med omförhandlingen och avskrivningen av skulden efter Karma-köpet, vilket ledde till extraordinära finansiella intäkter på 4,32 MSEK och resulterade i ett totalt EBIT-resultat på 2,7 MSEK för kvartalet.

Räkenskapsåret 2023 har som helhet visat en fin tillväxt på 4,0 MSEK, vilket motsvarar 54% och inkluderar effekten av köpet av Karma. Med de åtgärder som genomförts till och med Q4, och som kommer att ha effekt från Q1 2024, är styrelsen mycket nöjd med bolagets läge och anser att grunden är solid för lönsam tillväxt och ytterligare uppskalning av My Beat.

Bolagets långsiktiga strategi granskades under fjärde kvartalet av styrelsen och den nya ledningen, och alla alternativ analyserades noggrant. Slutsatsen var att genomföra en kapitalförstärkning i My Beat, utveckla samarbete med säljbolag och en total omstrukturering av säljstrategi, priser och produktportfölj med verkan från Q1 2024.

Som en följd av styrelsens analys har vi på investerarsidan framgångsrikt attraherat ytterligare kapital, vilket ger oss den finansiella stabilitet vi behöver för att accelerera vår tillväxt och genomföra våra strategiska planer. Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från våra investerare och ser fram emot att leverera på våra ambitiösa mål.

Vi har även förstärkt vårt ledningsteam ytterligare genom att välkomna Erik Vennerlund som ny säljchef. Hans erfarenhet kommer att vara ovärderlig när vi fortsätter att expandera och utveckla vår säljstrategi-och organisation.

Sammanfattningsvis är jag övertygad om att vi är på rätt väg och har de nödvändiga resurserna och strategierna på plats för att fortsätta leverera värde till våra aktieägare och positionera oss för långsiktig framgång.

Tack för ert fortsatta förtroende och stöd.

Jens Pettersson

t.f. VD My Beat AB

Nyckeltal
(KSEK) 240201-240430 230201-230430 220501-230430
Avkastning på eget kapital 74% -155% -406%
Avkastning på totalt kapital 19% -18% -54%
Soliditet 19% 15% 15%
Kassalikviditet 51% 36% 36%

Upplysningar och övrig information

Den 17 april 2024 fusionerades My Beat AB och Karma Mobil AB, org nr 559197-8183, därefter är de inte längre en koncern.

Aktien

Aktiekapitalet uppgår till 2428 245 SEK och är fördelat på 68112 290 st aktier, vilket medför ett kvotvärde om 0,036 SEK. Varje enskild aktie berättigar till en röst i bolaget och har lika rätt till bolagets tillgångar och vinster.

240201-240430 230201-230430 220501-230430
Resultat per aktie 0,036 -0,35 -0,92

Redovisningsprinciper

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
My Beat AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012.1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande; varumärken och inventarier 5 år.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Resultaträkning

(KSEK) 240201 230201-230430 230501-240430 220501-230430
-240430

Rörelsens
intäkter
Nettoomsättning 2 788 2 083 11 348 7 524
Övriga 12 72 85 -68
rörelseintäkter
2 800 2 155 11 433 7 456
Rörelsens
kostnader
Handelsvaror -1 900 -2 136 -9 537 -7 353
Övriga externa -1 366 -2 373 -7 674 -7 772
kostnader
Personalkostnader -493 -1 213 -1 203 -3 005
Avskrivningar -188 -107 -525 -417
Övriga -3 0 -64 -14
rörelsekostnader
-3 950 -5 829 -19 003 -18 561

Rörelseresultat -1 150 -3 674 -7 570 -11 105

Resultat från 3 558 -1 024 2 443 -1 245
finansiella
poster
Uppskjuten skatt 0 0 0 0
Periodens 2 408 -4 698 -5 127 -12 350
resultat efter
skatt

Balansräkning

(KSEK) 240430 230430

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 7 728 0
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 529 756

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10 887
Uppskjuten skattefordran 5 407 5 407
Andra långfristiga fordringar 0 0
Summa anläggningstillgångar 13 664 17 050

Varulager
Färdiga varor och handelsvaror 65 73

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 166 197
Övriga fordringar 1 803 1 906
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 187 590

Kassa och bank 879 905

Summa omsättningstillgångar 3 100 3 671
SUMMA TILLGÅNGAR 16 764 20 721

Balansräkning, forts.

(KSEK) 240430 230430

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 428 891
Fond för utvecklingsutgifter 529 756

Fritt eget kapital
Fri överkursfond 49 944 43 582
Balanserad vinst eller förlust -44 528 -29 838
Periodens resultat -5 127 -12 350
Summa eget kapital 3 246 3 041

Långfristiga skulder
Obligationslån 1 000 1 000
Checkräkningskredit 1 157 1 031
Skulder till kreditinstitut 5 442 2 249
Övriga långfristiga skulder 0 3 467

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 010 2 684
Leverantörsskulder 2 808 3 607
Övriga skulder 1 002 1 926
Brygglån 0 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 099 1 716
Summa skulder 13 518 17 680

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 764 20 721

Kassaflödesanalys

(KSEK) 240201 230201-230430 220501-230430
-240430

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 2 911 -3 804 -12 350
Justeringar för poster som inte ingår -3 071 107 1 236
i kassaflödet
Kassaflödet från den löpande -161 -3 697 -11 114
verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av
rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående 7 48 48
arbete
Förändring av kundfordringar -60 -51 787
Förändring av kortfristiga fordringar 597 -428 1 494
Förändring av leverantörsskulder -499 1 693 -288
Förändring av kortfristiga skulder -1 094 199 1 011
Kassaflöde från den löpande -1 209 -2 236 -8 062
verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella 0 -162 -162
anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella 0 0 0
anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag 0 0 0
Effekt av fusion 2 0 0
Kassaflöde från 2 -162 -162
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission 1 422 0 7 375
Upptagna lån 0 3 379 2 090
Amortering av lån -131 -102 -442
Kassaflöde från 1 292 3 277 9 023
finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde 85 879 799
Likvida medel vid periodens början 795 25 105
Likvida medel vid periodens slut 879 904 904

Förändring eget kapital

+-------------------+------------+-----------+--------+----------+--------+------+
|(KSEK) |Aktiekapital|Utvecklings|Överkurs|Balanserat|Årets |Totalt|
| | |-fond |-fond |resultat |resultat| |
+-------------------+------------+-----------+--------+----------+--------+------+
| | | | | | | |
+-------------------+------------+-----------+--------+----------+--------+------+
|Belopp vid |2 428 |501 |48 521 |-41 933 |-7 535 |1 982 |
|periodens ingång | | | | | | |
| | | | | | | |
|2024-02-01 | | | | | | |
+-------------------+------------+-----------+--------+----------+--------+------+
|Resultatdisposition| | | | | | |
+-------------------+------------+-----------+--------+----------+--------+------+
|Fondemission | | | | | | |
+-------------------+------------+-----------+--------+----------+--------+------+
|Nyemission | | |1 423 | | |1 423 |
+-------------------+------------+-----------+--------+----------+--------+------+
|Förändring | |28 | |-28 | | |
|utvecklingsfond | | | | | | |
+-------------------+------------+-----------+--------+----------+--------+------+
|Fusionsresultat | | | |-2 567 | |-2 567|
|Karma Mobil AB | | | | | | |
+-------------------+------------+-----------+--------+----------+--------+------+
|Resultat | | | | |2 409 |2 409 |
+-------------------+------------+-----------+--------+----------+--------+------+
|Belopp vid |2 428 |529 |49 944 |-44 528 |-5 126 |3 247 |
|periodens utgång | | | | | | |
| | | | | | | |
|2024-04-30 | | | | | | |
+-------------------+------------+-----------+--------+----------+--------+------+

Kommande rapporter

  • Delårsrapport Q1 för 2024/2025 kommer publiceras 15 sep 2024
  • Delårsrapport Q2 för 2024/2025 kommer publiceras 15 dec 2024
  • Delårsrapport Q3 för 2024/2025 kommer publiceras 15 mars 2025
  • Bokslutskommuniké för 2024/2025 kommer publiceras 15 juni 2025

Granskningsrapport

Bokslutskommuniké för Q4 har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

För mer information, vänligen kontakta:
Olav Kalve, Styrelseordförande
E-post: olav.kalve@advisum.no
Telefon: +47 906 92 993

Om My Beat AB
MyBeat är en svensk fristående mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband med 5g uppkoppling för privatpersoner i Sverige till konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på servicenivå. MyBeat har ett starkt fokus på att ge kunderna en bra produkt tillsammans med den bästa servicen och har därför en kundtjänst som alltid är lätt att nå, både via telefon och epost.