Miris Holding: Miris offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen och bedömer att lägstanivån uppnåtts

Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget") meddelar idag det preliminära utfallet i den företrädesemission av units om initialt maximalt cirka 26,8 MSEK som beslutades av styrelsen den 29 februari 2024 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 4 april 2024 ("Företrädesemissionen"). Teckningstiden avslutades, efter förlängning, fredagen den 10 maj 2024. Den preliminära teckningssammanställningen i Företrädesemissionen visar att 8 887 452 units, motsvarande cirka 12,4 MSEK tecknats med och utan stöd av uniträtter (inklusive den tidigare kommunicerade garantiteckningen om 1 MSEK), vilket innebär att Företrädesemissionen preliminärt har tecknats till cirka 46,5 procent. Bolaget tillförs vid en sådan teckningsgrad totalt cirka 12,4 MSEK före emissionskostnader. Den tidigare kommunicerade lägstanivån för genomförande av Företrädesemissionen, 10,7 MSEK, skulle därmed vara uppnådd och Företrädesemissionen således genomföras.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MIRIS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte, efter förlängning, ut den 10 maj 2024 och den preliminära teckningssammanställningen visar att 5 799 237 units, motsvarande drygt cirka 30,3 procent, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 3 088 215 units utan stöd av uniträtter, motsvarande drygt cirka 16,1 procent, för en total teckning med och utan stöd av uniträtter, inklusive garantiteckning, om cirka 46,5 procent. Den som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som offentliggjorts av Bolaget den 15 april 2024. Vid tilldelning utan företrädesrätt beräknas avräkningsnota utsändas med start omkring den 16 maj 2024. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade tecknare kommer få besked om tilldelning i enlighet med sin förvaltarens rutiner.

Ovanstående är det preliminära utfallet i Företrädesemissionen och kan således komma att förändras. Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 15 maj 2024.

"Efter att Bolagets företrädesemission nu stängts och utfallet preliminärt sammanställts, så vill jag börja med att tacka våra befintliga såväl som nytillkomna aktieägare för fortsatt förtroende. Vi inom styrelse och ledning ser fram emot att förvalta förtroendet och fokuserar framgent fullt på vår strategiresa, där vi redan nu ser ökad försäljning av förbrukningsartiklar, en snabb ökning av offertförfrågningar och inte minst konvertering till flertalet nya ordrar och installationer.", säger styrelsens ordförande Ingemar Kihlström.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information
Camilla Myhre Sandberg, VD
Tel: +46 18 14 69 07
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Besök gärna Bolagets hemsida: www.mirissolutions.com

Om Miris Holding AB (publ)
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer® (Miris HMA®). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.  Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Miris. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Upplysning till investerare enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar
Lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen") gäller för Miris verksamhet. För det fall att teckning av nya units eller teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner skulle medföra att en investerare efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Miris behöver investeraren anmäla sin investering till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) i enlighet med FDI-lagen.

Miris Holding AB (publ)
Danmarksgatan 26
753 23 Uppsala

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-13 08:40 CET.