Miris Holding: Miris ingår garanti om 1 MSEK i bolagets pågående företrädesemission

Styrelsen för Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolaget ingått garantiavtal rörande ett belopp om maximalt 1,0 MSEK i den pågående företrädesemissionen av units.

Styrelsen i Miris beslutade den 29 februari 2024, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, om en företrädesemission av units om lägst cirka 10,7 MSEK och högst cirka 26,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget meddelar härmed att Bolaget ingått garantiavtal rörande ett belopp om 1,0 MSEK i den pågående företrädesemissionen av units.

Garantiavtalet innebär att garanten garanterat att teckna units för 1,0 MSEK, ovanpå övriga teckningar, dvs. utöver de under teckningsperioden inkomna teckningarna från befintliga aktieägare och övriga investerare, med och utan företrädesrätt. Den part som ingått garantiåtagandet är Brancor Capital Partners, en dansk professionell investerare. Garantiåtagandet är inte säkerställt med pant eller på annat sätt. Kontant ersättning till garantigivaren uppgår till 25 procent på garanterat belopp, vilket Bolaget bedömer är marknadsmässigt.

"Jag är mycket glad att kunna meddela att vi ingått avtal om teckning om 1 MSEK från Brancor Capital Partners. Brancor har stor kunskap inom bland annat MedTech och är redan en av Miris större aktieägare. Jag ser det som ett styrketecken och ett kvitto på att de delar den starka tro vi har på Miris och den redan påbörjade strategiresan mot ökade återkommande intäkter. Jag ser mycket fram emot det kommande året som har potential att bli ett mycket händelserikt år", säger VD Camilla Myhre Sandberg

Information om Företrädesemissionen finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mirissolutions.com, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se. Kvartalsrapporten för perioden januari - mars 2024 och tidigare finansiella rapporter finns på bolagets hemsida www.mirissolutions.com.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-10 18:10 CET.