Miris Holding: Kvartalsrapport 1 2024

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.Miris analysinstrument, Miris Human Milk Analyzer® (Miris HMA®) säljs globalt och dryga 500 instrument är idag installerade fördelat på 53 länder. Försäljningen sker både direkt och via distributörer. Analysinstrumentet är godkänt som medicintekniskt instrument i Europa, USA och Japan. Det används idag i första hand inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn och för klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker. Bolaget har inga konkurrenter då det i dagsläget inte finns andra analysinstrument för bröstmjölk som har medicintekniskt godkännande i världen.

Kvartalsrapport 1 2024 
Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. 

1/1 - 31/3 2024 

Nettoomsättningen uppgick till 3 582 tkr (2 779 tkr) 
Resultatet före skatt uppgick till -2 953 tkr (-5 390 tkr) 
Resultatet efter skatt uppgick till -2 953 tkr (-5 390 tkr) 
Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,154/aktie (-0,282 kr/aktie) 

Viktiga händelser under första kvartalet (1/1 - 31/3 2024) 

  • Miris HMA® installerad på AdventHealth for Children i Orlando, Florida 
  • Miris HMA® installerad på Children's Wisconsin 
  • Miris har genomgått sin första inspektion från den amerikanska läkemedelsmyndigheten US Food & Drug Administration (FDA) 
  • Miris Holding AB (publ) beslutar om en företrädesemission av units om lägst cirka 10,7 MSEK och högst cirka 26,8 MSEK 
  • Förbättrad tillväxt efter implementering av Miris HMA® på MedStar Georgetown University Hospital 
  • Oklahoma Mothers' Milk Bank investerar i Miris HMA® 
  • Translational Health Science and Technology Institute investerar i Miris HMA®, andra ordern på kort tid från Indien 
  • Två Miris HMA® ordrar erhållna från Tyskland

Viktiga händelser efter periodens utgång 

  • Bolagspresentation av Miris på Invest Live 11 april 
  • Miris Holding AB (publ) offentliggör informationsmemorandum avseende kommande företrädesemission 

VD:s kommentar

Välkomna till Miris första kvartalsrapport för 2024!

Året börjar med en bra utveckling av försäljning och offertförfrågningar. Med en ökning i försäljning av antal analysinstrument på hela 87% jämfört med samma period förra året följer vi den satta prognosen för starten av året. Ökningen i investeringsvilja hos sjukhusen i USA och Europa som vi såg under hösten har hållit i sig och marknadens återhämting fortsätter. 

Återhämtning i försäljningen håller i sig
Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 3,6 Mkr jämfört med 2,8 Mkr för samma period 2023. Detta är en ökning på nästan 29% och bekräftar bolagets förväntningar på marknadens återhämtning.

Försäljning av förbrukningsartiklar växer markant
Kvartalet visade en fortsatt positiv försäljningutveckling av Miris HMA® förbrukningsartiklar och de återkommande intäkterna. 

Försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA® ökade med hela 66% jämfört med första kvartalet 2023. En mycket positiv utveckling som visar att användningen av installerade instrument och bröstmjölksanalys kontinuerligt ökar. Se försäljnings-utvecklingen 2020 - 2024 i figur 1.

De totala återkommande intäkterna, vilket inkluderar förbrukningsartiklar för Miris HMA®, service och andra återkommande intäkter, ökade med 5% jämfört med samma period 2023. 

Förbättrat resultat 
Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -2 953 tkr (-5 390 tkr), en förbättring på hela 55% jämfört med första kvartalet 2023. Den positiva resultatutvecklingen beror bland annat på minskade externa kostnader och lägre avskrivningar i kombination med den ökade försäljningen. Bolaget hade dessutom ett positivt resultat för mars månad om 261 tkr jämfört med -1 681 tkr för mars 2023. 

Snabb ökning i offertförfrågningar fortsätter 
De offertförfrågningar som inkommer till Miris för bolagets direktförsäljning kan användas som ett effektivt mått på hur marknaden utvecklas. Under 2023 ökade antalet offertförfrågningar med nästan 130% (figur 2).

Detta bedöms vara ett resultat av att marknaden har mognat bland annat till följd av alla marknads- och säljaktiviteter bolaget genomfört under de senaste åren. Marknadens utveckling är också till del orsakad av kunder som ser de positiva resultaten av Miris HMA® i sin verksamhet. Dessa kunder sprider nu kunskap om möjligheter och fördelar med Miris HMA® till andra sjukhus. Det är glädjande att den starka utvecklingen vad avser offertförfrågningar har fortsatt under första kvartalet 2024 (figur 2 och 3). 

I figur 4 visas hur nettoomsättning de senaste åren har stått för 55 - 60% av det totala värdet på offertförfrågningar för direktförsäljning det föregående året (försäljningscykel = 1 år vilket representerar dagens försäljningscykel). För 2024 ger detta en indikation på hur försäljningen möjligen kan se ut under 2024. Nu när bolaget har samlat data över flera år är inte offertförfrågningarna bara ett mått på hur marknaden utvecklas längre, men det ger också en indikation på försäljningens kommande utveckling.  

Nya ordrar och installationer 
Ett flertal installationer genomfördes under första kvartalet, bland annat vid AdventHealth for Children i Orlando, Florida och Children's Winsconsin. AdventHealth är en viktig kund då detta hälsovårdssystem driver 53 sjukhus i nio delstater i USA och är det näst största sjukhusnätverket i Florida med sex intensivvårdsavdelningar för neonatalvård i centrala Florida. Neonatalvårdsavdelningen rankades även nyligen som den bästa neonatalvårdsavdelningen i Florida och nummer 32 i USA av News and World Report. 

Under kvartalet fick bolaget en order från Oklahoma Mothers' Milk Bank och med denna installation är Miris HMA® nu installerad på 47% av HMBANA (Human Milk Banking of North America) mjölkbankerna i USA. En order på ett forskningsinstrument mottogs också från Dartmouth College under perioden. Två nya ordrar från Tyskland under kvartalet innebär att Miris nu täcker över 15% av den totala tyska marknaden och nära 70% av mjölkbankerna i landet. 

Utvecklingsarbete HMA 2.0 
Under första kvartalet har utvecklingsarbetet för nästa generation Miris HMA begränsats för att minska belastningen på bolagets likviditet. Det är dock glädjande att kunna rapportera att de tester och jämförelsestudier som har genomförts i perioden visar att de nya prototyperna hanterar de uppsatta kalibreringsförfarandena väl och mätvärdena är helt i linje med de krav som satts. 

FDA-inspektion utan anmärkningar 
Som tillverkare av medicintekniska produkter är Miris ålagt att följa strikta och omfattande regulatoriska krav. För att sälja produkter på USA-marknaden måste bolaget uppfylla kraven i FDA:s Quality System Regulations. Under första kvartalet genomgick bolaget sin första FDA-inspektion sedan marknadsgodkännande erhölls i 2018. Inspektionen som pågick under fyra dagar där Miris kvalitetssystem och kvalitetsarbete granskades genomfördes utan en enda avvikelse vilket bekräftar hur effektivt och välgjort bolagets kvalitetssystem är. 

Pågående företrädesemission 
Teckningsperioden i Miris företrädesemission pågår nu och kommer avslutas 30 april. Målet är att kapitalanskaffningen skall ge som mest 26,8 Mkr före emissionskostnader och minimum 10,7 Mkr. Likviden skall användas för en gradvis omställning till den nya affärsmodellen, slutföra utvecklingen av nästa generations HMA, och för att stärka kassaflödet 2024 - 2026. Målet är att bli kassaflödespositiva under 2026. 

Förtydligande av den nedre gränsen i emissionen: Likviden bolaget behöver för att klara likviditeten i 12 månader är cirka 10 mkr. Inklusive emissions-kostnader uppgår behovet till cirka 40%, motsvarande cirka 10,7 MSEK, av emissionsbeloppet. Den nedre gränsen har vi satt för att säkerställa att alla som investerar i Miris skall känna sig trygga i att bolaget kan fortsätta sitt arbete även om kapitalanskaffningen inte är fulltecknad. Tecknas mindre än 40% i emissionen kommer BTU att annulleras och likvid återbetalas till tecknarna. Mer information om emissionen finns att läsa på Miris websida www.mirissolutions.com.

Kommande period
Utöver företrädesemissionen (se sidan 12 Finansiering för mer information), kommer fokus för andra kvartalet ligga på fortsatt utveckling av marknaden genom deltagande på konferenser, kundbesök, seminarier, installationer och träning av kunder. Det växande intresset för bröstmjölksanalys och ett ständigt ökat antal offertförfrågningar sedan början av 2023 visar att Miris produkter är alltmer efterfrågade.

Tack alla aktieägare för alla bra diskussioner och ert trofasta stöd! Jag hoppas Ni känner vilka möjligheter Miris står inför och vilken otrolig möjlighet som ligger i att vara med i den pågående företrädesemissionen. Marknaden för analys och individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn växer snabbt och vi ser fram emot ett fortsatt spännande 2024 tillsammans med er! 

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Informationen är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-22 16:42 CET.