Miris Holding AB (publ) offentliggör informationsmemorandum avseende kommande företrädesemission

Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget") har upprättat ett informationsmemorandum (''Memorandumet'') avseende Bolagets företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 29 februari 2024 och som godkändes av extra bolagsstämman den 4 april 2024 ("Företrädesemissionen"). Memorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida www.mirissolutions.com och kommer att göras tillgängligt även på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MIRIS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Memorandumet, anmälningssedlar för teckning av units med och utan uniträtter och annan information om Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mirissolutions.com, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se, från och med den 16 april 2024. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter var den 12 april 2024. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från den 16 april till och med den 30 april 2024.

Tidplan för Företrädesemissionen

Handel med uniträtter                                                                                       16 april - 25 april 2024
Teckningsperiod                                                                                               16 april - 30 april 2024
Handel med betalda tecknade units (BTU)                                                      16 april - vecka 22 2024
Offentliggörande av utfall                                                                                 Omkring den 6 maj 2024

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det Memorandum som upprättats av Bolaget.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.