Mantex delårsrapport januari-mars 2024

 Första kvartalet 2024

· Nettoomsättningen uppgick till 1 458 tkr (540).
· Rörelseresultatet (EBIT) –4 318 tkr (–4 191).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –4 761 tkr (–5 710).

”Sedan något är tillbaka arbetar vi systematiskt med att få bruk att under en period utvärdera vår produkt Biomass Analyzer på plats i sin löpande verksamhet. Upplägget har två syften – det ena handlar om att få kunden att själv prova och bekanta sig med vår teknologi inom ramen för sin verksamhet, det andra om återkoppling där kunderna under utvärderingen kan förse Mantex med viktig feedback och uppslag kring förbättringar,” kommenterar Mantex vd Max Gerger.
 
Ändring av redovisningsmetod
Då Mantex som minoritetsägare inte har full bestämmanderätt över vilken redovisningsmetod som används, samt fullt ut påverka bokslutsprocessen för intressebolaget ATAB har Mantex beslutat att från och med första kvartalet 2024 endast redovisa moderbolagets siffror. Jämförelsesiffrorna har inte justerats och nyckeltal kan ha påverkats av ändringen. Bolaget ser nu över alternativa sätt att presentera utvecklingen i ATAB.

Läs rapporten i sin helhet på https://www.mantex.se/investerare/rapporter/.

För mer information, vänligen kontakta:

Simon Grunditz, CFO
+46 76 770 08 67 eller simon.grunditz@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission.

Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-26 08:30 CEST.

Bifogade bilder

Mantex

Bifogade filer

Mantex Q1 2024