Mantex AB (publ) höll årsstämma den 20 maj 2024

Av bolagets totala aktier var 14,1 % representerade på stämman. Nedan angivna beslut fattades. Framlagda förslag beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

» Fastställelse av resultat- och balansräkning för 2023.
» Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till bolagsstämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning.
» Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
» Arvode kommer under kommande verksamhetsår att utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kr och till övriga ledamöter med 125 000 kr.
» Arvode till revisor kommer att utgå enligt godkänd räkning.
» Beslut att styrelsen ska bestå av fem personer.
» Omval av styrelseledamöterna Per Grunewald, Ulf Gustavsson, Håkan Johansson och Gustav Melin samt nyval av Cathrin Lundberg.
» Nyval av Ulf Gustavsson till styrelseordförande. Tidigare ordföranden Per Grunewald kvarstår som ordinarie ledamot.
» Omval av BDO Mälardalen AB som revisor. Auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.
» Beslut om principer för valberedning.
» Beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner mm.
» Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För mer information, vänligen kontakta:

Simon Grunditz, CFO
+46 76 770 08 67 eller simon.grunditz@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission.

Bifogade bilder

Visning av labb efter årsstämman i Mantex lokaler

Bifogade filer

Mantex AB (publ) höll årsstämma den 20 maj 2024