Mangold påbörjar återköpsprogram av egna aktier

Mangolds styrelse har efter bemyndigandet från bolagsstämman den 7 maj 2024 beslutat att påbörja ett program för återköp av aktier för 14,1 MSEK i syfte att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur.

Aktieåterköpsprogrammet förväntas påbörjas den 8 maj 2024 och löper till nästkommande årsstämma. Antalet aktier som får återköpas är enligt bemyndigandet begränsat till att Mangolds innehav av egna aktier inte får överstiga 1 procent av Mangolds totala antal utgivna aktier.

Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholmsbörsen enligt gällande börsregelverk, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (Safe Harbour-regler).

Per den 8 maj 2024 uppgick det totala antalet utgivna aktier till 470 481 st och Mangolds innehav i egna aktier till 0 st. 

Mangold publicerar information om återköp under programmet på www.mangold.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 8 maj 2024 kl. 09:00 CEST.