Mangold ingår avtal om förvärv i Resscapital AB

Mangold AB ("Mangold") äger idag 20,1 procent av aktierna i Resscapital AB, org.nr 556698-1253 ("Resscapital"). Efter förvärvet kommer Mangold att äga 26,9 procent i Resscapital. Köpeskilling för transaktionen uppgår till 10 MSEK och erläggs kontant.

Styrelsen i Mangold har idag, den 11 juli 2024, beslutat om att ingå avtal om att förvärva ytterligare 6,8 procent av aktierna i Resscapital.

Förvärvet är föremål för förköpsförbehåll enligt bolagets bolagsordning. Om någon eller några aktieägare i bolaget utövar sin förköpsrätt enligt bolagsordningen, kommer antalet aktier som Mangold förvärvar att reduceras i motsvarande mån.

Resscapital förvaltar sedan 2011 AIF-fonden Ress Life Investments (RLI). Fonden är ett danskt aktiebolag vars aktier är noterade på Köpenhamnsbörsen. Resscapital investerar i livförsäkringar antingen på andrahandsmarknaden via mäklare eller på tredjehandsmarknaden direkt från andra portföljförvaltare. Den primära strategin är att köpa och behålla livförsäkringar tills de betalar ut försäkringsbeloppet. Vid utgången av 2023 uppgick det förvaltade kapitalet till 367,6 miljoner USD.

Förvärvet är en del i Mangolds långsiktiga strategi att diversifiera koncernens intäkter.

Köpeskilling och finansiering

Köpeskillingen uppgår till 10 MSEK för 6,8 procent av aktierna i Resscapital. Köpeskillingen erläggs kontant.

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 11 juli 2024 kl. 10:00 CET