Mangold AB Delårsrapport januari-mars 2024

"Året har inletts med ett händelserikt och starkt första kvartal. Trots en utmanande marknad och ett fortsatt instabilt omvärldsläge ökar Mangolds intäkter med 33 procent i relation till samma period föregående år. Resultat före bonus uppgår till 5,0 MSEK, vilket är 9,4 MSEK bättre än motsvarande period föregående år." - Per-Anders Tammerlöv, VD

Januari-mars 2024 jämfört med januari-mars 2023

  • Totala intäkter ökade med 32,8 procent till 51,0 (38,4) mkr
  • Periodens resultat ökade till 1,0 (-5,8) mkr
  • Resultat per aktie uppgår till 2,1 (-12,5) kr
  • Utlåning till allmänheten har ökat till 235,5 (148,8) mkr

Första kvartalet 2024 jämfört med fjärde kvartalet 2023

  • Totala intäkter minskade med 21,7 procent till 51,0 (65,2) mkr
  • Antal transaktioner ökade från 83 tusen till 103 tusen
  • Periodens resultat uppgick till 1,0 (16,8) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 2,1 (35,8) kr
  • Utlåning till allmänheten har ökat till 235,5 (174,9) mkr

Finansiell kalender:

Årsstämmokommuniké 2024, publiceras den 7 maj 2024
Delårsrapport Q2, publiceras den 10 juli 2024
Delårsrapport Q3, publiceras den 23 oktober 2024
Bokslutskommuniké 2024, publiceras den 29 januari 2025

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.15 CEST den 24 april 2024. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/