Mangold AB Delårsrapport april-juni 2024

"Nu har vi kommit halvvägs genom 2024 och jag kan glädjande konstatera att Mangold har behållit sin marknadsledande ställning inom SME-segmentet. Totala intäkter för det första halvåret har ökat med 12 procent i relation till motsvarande period föregående år. Vi är även mycket stolta över att Private Banking levererar sitt bästa halvår i företagets historia." - Per-Anders Tammerlöv, VD

Januari-juni 2024 jämfört med januari-juni 2023

 • Totala intäkter ökade med 11,9 procent till 93,4 (83,5) mkr
 • Periodens resultat ökade till 0,1 (-10,0) mkr
 • Totala intäker för Private Banking är de högsta någonsin och uppgår till 37,5 (33,1) mkr
 • Tillgångar med löpande arvode är de högsta någonsin och uppgår till 1,9 (1,6) mdr kr
 • Tillgångar under administration ökade med 74,6 procent till 31,6 (18,1) mdr kr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,2 (-21,4) kr

April-juni 2024 jämfört med april-juni 2023

 • Totala intäkter minskade med 6,0 procent till 42,4 (45,1) mkr
 • Periodens resultat uppgick till -0,9 (-4,1) mkr
 • Räntenettot är det högsta någonsin och uppgår till 8,8 (5,6) mkr
 • Utlåning till allmänheten har ökat till 224,0 (160,6) mkr
 • Inlåningen från allmänheten är den högsta någonsin och uppgår till 964,0 (438,7) mkr
 • Antal transaktioner ökade till 83,9 (49,4) tusen

Finansiell kalender:

Delårsrapport Q3, publiceras den 23 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024, publiceras den 29 januari 2025

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11:15 CEST den 10 juli 2024. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/.