Mackmyra Svensk Whisky: Teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B utnyttjades till cirka 71,2 procent och Mackmyra tillförs cirka 10,7 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTTMackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B ("Teckningsoptionerna") som emitterades i samband med Mackmyras företrädesemission av units som offentliggjordes den 12 oktober 2023. Totalt utnyttjades 3 312 000 teckningsoptioner av serie TO1A, motsvarande 100 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1A, och 73 378 330 teckningsoptioner av serie TO1B, motsvarande cirka 70,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1B, för teckning av 3 312 000 A-aktier och 73 378 330 B-aktier till en teckningskurs om 0,14 SEK per aktie. Totalt tecknades 71,2 procent av Teckningsoptionerna och genom utnyttjandet tillförs Mackmyra cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 8,1 MSEK betalas genom kvittning.

Teckningsperioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av Teckningsoptionerna fastställdes till 0,14 SEK.

Totalt utnyttjades 3 312 000 teckningsoptioner av serie TO1A, motsvarande 100 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1A, för teckning av 3 312 000 A-aktier och 73 378 330 teckningsoptioner av serie TO1B, motsvarande cirka 70,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1B, för teckning av 73 378 330 B-aktier, vilket innebär att cirka 71,2 procent av utestående Teckningsoptioner utnyttjades för teckning av aktier i Bolaget.

Utnyttjade Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Mackmyra med 76 690 330 fördelat på 3 312 000 A-aktier och 73 378 330 B-aktier, från 280 058 477 aktier, fördelat på 8 280 000 A-aktier och 271 778 477 B-aktier till 356 748 807 aktier, fördelat på 11 592 000 A-aktier och 345 156 807 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 10 276 504,220 SEK, från 37 527 835,918 SEK till 47 804 340,138 SEK. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 21,5 procent av antalet aktier och cirka 23,1 procent av rösterna i Bolaget.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Mackmyra i någon jurisdiktion, varken från Mackmyra eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-03 22:00 CET.