Mackmyra Svensk Whisky: Q4 – Tecken på återhämtning

Året som har gått har varit en resa av omvälvande förändringar och kraftfulla initiativ för Mackmyra. Det har varit ett år av utmaningar, men också ett år av omtag och nystart. De globala ekonomiska förändringarna och osäkerheterna har påverkat konsumtionsmönster och köpbeteenden, vilket har satt press på försäljningen av premiumprodukter som våra. Vi har inte bara anpassat oss till de rådande förhållandena utan också drivit på för förändring och innovation.

  • Nettoomsättningen uppgår under det fjärde kvartalet till 19,7 MSEK (20,9) en försämring med 6%.

  • Bruttoresultatet uppgår under det fjärde kvartalet till -51,1 MSEK (9,8) en försämring med 60,9 MSEK. Rensat för jämförelsestörande poster avseende nedskrivningar och förändrad inkuransbedömning uppgår bruttoresultatet till 12 MSEK, 2,2 MSEK bättre än motsvarande period föregående år, och bruttomarginalen till ca 61% (47%)

  • Rörelseresultatet uppgår under det fjärde kvartalet till -64 MSEK (-5,2), en försämring med 58,8 MSEK. Rensat för de jämförelsestörande posterna avseende nedskrivningar och förändrad inkuransbedömning, uppgår rörelseresultatet till -0,9 MSEK, 4,3 MSEK bättre än motsvarande period föregående år.  

  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det fjärde kvartalet till 0,1 MSEK (-5,5) en förbättring med 5,6 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q4

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB beslutade den 12 oktober 2023 att genomföra en partiellt säkerställd företrädesemission. Genom tecknings- och garantiåtaganden är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 74,1 procent.

Bolaget genomförde, med anledning av företrädesemissionen, en extra bolagsstämma den 14 november 2023. Stämman beslutade att godkänna närståendetransaktionen med aktieägaren Lennart Hero avseende ett nytt tilläggsavtal vilket bekräftar överenskommelser avseende ändring av räntevillkor och förlängning av lånets förfallotid. Vidare beslutade stämman om en minskning av aktiekapitalet, godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner.

I november lanserades Mackmyra DNA, en limiterad Small Batch (2 727 flaskor) framställd uteslutande med Mackmyras revolutionerande 30-liters fat.

I slutet av november säkrade Mackmyra en betydande order och vann ett anbud hos Systembolaget. En exklusiv utgåva om 4 800 flaskor som når Systembolagets butiker i slutet av januari 2024.

Den 6 december offentliggjorde Mackmyra utfallet i företrädesemissionen. Den tecknades till totalt 74,1 procent, motsvarande 26 935 840 units, där cirka 42,3 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 2,2 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen tillförde Bolaget en likvid om cirka 75,2 MSEK, före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen, varav cirka 45,5 MSEK kvittades mot skuld.

I slutet av december utsåg Mackmyra Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Uppdraget påbörjades den 27 december 2023.   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Q4

Mackmyra Svensk Whiskys styrelse har den 15 januari 2024, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 14 november 2023, beslutat om en riktad nyemission av 143 369 units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1B, till en garant i företrädesemissionen.

Den checkräkningskredit bolaget har via SEB har sagts upp av banken per 31 mars 2024. Någon ny finansiering för att möta svängningar i rörelsen finns ännu ej på plats.

I samband med styrelsens beslut i mitten av oktober att genomföra en partiellt säkerställd företrädesemission kommunicerades även att nedskrivningar av varulagret och destilleriet skulle genomföras. Det svårare marknadsläget i kombination med bedömt högre avkastningskrav på verksamheten har i samband med årsbokslutet lett till att destilleriet skrivits ned med 11 MSEK och varulagret med 49 MSEK.

Mackmyra Svensk Whisky informerade i mitten av februari att ett steg mot en mer hållbar framtid tas genom att låta storsäljaren Mack by Mackmyra transformeras till en PET-flaska. Genom att erbjuda högkvalitativ svensk hantverkssprit till en lägre prispunkt i en miljövänligare förpackning strävar bolaget efter att göra sina produkter tillgängliga för en bredare publik utan att kompromissa med vare sig kvalitet eller hållbarhet. Mack som PET-flaska kommer att finnas tillgänglig på Systembolaget från och med den 4 mars 2024.

VD-ORD

Året som har gått har varit en resa av omvälvande förändringar och kraftfulla initiativ för Mackmyra. Det har varit ett år av utmaningar, men också ett år av omtag och nystart. De globala ekonomiska förändringarna och osäkerheterna har påverkat konsumtionsmönster och köpbeteenden, vilket har satt press på försäljningen av premiumprodukter som våra. Vi har inte bara anpassat oss till de rådande förhållandena utan också drivit på för förändring och innovation.

Ett exempel på vår innovativa drivkraft är vår satsning på hållbarhet. Vi är fast övertygade om att hållbarhet är nyckeln till långsiktig framgång och vi har tagit ett stort steg framåt genom att under året övergått till en lättare, svenskproducerad flaska, avsevärt minskat förpackningsmaterial utan att förlora premiumkänslan. Våren 2024 introduceras en instegsprodukt i PET-flaska. Detta inte bara diversifierar vårt produktutbud utan visar också vår beslutsamhet att driva utvecklingen i vår annars konservativa bransch.

Genom att erbjuda en produkt i PET-flaska tar vi nästa steg mot en cirkulär ekonomi och integrerar oss i retursystemet. Det är ett viktigt steg för att minska vår miljöpåverkan och öka vår hållbarhet. Vi är övertygade om att detta inte bara kommer att vara till fördel för miljön utan också för vår verksamhet på lång sikt. Det är också ett steg i att kunna erbjuda svensk hantverkssprit i världsklass oavsett plånbok.

Samtidigt fortsätter vi att fokusera på att leverera högkvalitativa produkter och upplevelser till våra kunder. Vi är övertygade om att vår starka innovationskraft och vår dedikation till hållbarhet kommer att fortsätta driva vår tillväxt och stärka vår konkurrenskraft på marknaden i alla prisklasser. Det visade vi inte minst under året när vi lanserade Sveriges första 20-åriga single malt whisky och där de 237 flaskorna sålde slut på några få minuter.

En partiellt säkerställd företrädesemission har genomförts under hösten, vilket har stärkt vår finansiella ställning och gett oss möjlighet att investera i nya produkter och koncept.

Våra nya utgåvor har mottagits mycket väl av marknaden och har snabbt sålt slut, vilket har resulterat i en kraftig förbättring av flaskförsäljningen under det sista kvartalet i Sverige. Flaskförsäljningen under kvartal 4 i Sverige utgör närmare 40% av årets totala flaskförsäljning i Sverige.

Försäljningen av fat var under året stabil fram till det sista kvartalet och där de så annars framgångsrika mässorna inte levde upp till tidigare års resultat. Året bjöd dock på en fin avslutning med en alltigenom lyckad fatkampanj runt juletid med ginfat vilka mättats med blodgrape-likör. En fantastisk fatlagrad gin i både mitt och marknadens tycke.

Inför 2024 står vi inför nya utmaningar i ett osäkert samhällsekonomiskt läge. Med vårt 25-årsjubileum som draglok, tillsammans med en välplanerad aktivitetsplan och en breddning av vår produktportfölj är vi optimistiska inför framtiden och ser fram emot att fortsätta vår vändning till lönsamhet. Vi ser fram emot att fira Mackmyras tjugofemte levnadsår och milstolpe med våra kunder och partners genom olika evenemang, fat och jubileumsutgåvor.

Tack för ert fortsatta förtroende och engagemang i Mackmyra.

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-20 08:30 CET.