Mackmyra Svensk Whisky: Q1 – Året inleds med ett kraftigt förbättrat rörelseresultat

Det är ett händelserikt första kvartal vi lämnar bakom oss. Ett kvartal fyllt av oförutsägbarhet, med- och motgångar, men också oproportionerligt utrymme i media för ett bolag av vår storlek. Det bekräftar vilket enormt stort intresse det finns för Mackmyra och vilket ojämförbart starkt varumärke medarbetare, ambassadörer och investerare skapat tillsammans under de första 25 åren av bolagets historia.

  • Nettoomsättningen uppgår under det första kvartalet till 14,6 MSEK (16,9) en försämring med 13%.

  • Bruttoresultatet uppgår under det första kvartalet till 9,0 MSEK (7,9) en förbättring med 1,1 MSEK.

  • Rörelseresultatet uppgår under det första kvartalet till -0,7 MSEK (-4,3), en förbättring med 3,6 MSEK.

  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det första kvartalet till -8,3 MSEK (-18,2) en förbättring med 9,9 MSEK.

  • Resultat per aktie före full utspädning uppgår under det första kvartalet till -0,01 kr (-0,18).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1

Mackmyra Svensk Whiskys styrelse har den 15 januari 2024, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 14 november 2023, beslutat om en riktad nyemission av 143 369 units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1B, till en garant i företrädesemissionen.

Den checkräkningskredit bolaget har via SEB har sagts upp av banken per 31 mars 2024. Någon ny finansiering för att möta svängningar i rörelsen finns ännu ej på plats.

Mackmyra Svensk Whisky informerade i mitten av februari att ett steg mot en mer hållbar framtid tas genom att låta storsäljaren Mack by Mackmyra transformeras till en PET-flaska. Genom att erbjuda högkvalitativ svensk hantverksprit till en lägre prispunkt i en miljövänligare förpackning strävar bolaget efter att göra sina produkter tillgängliga för en bredare publik utan att kompromissa med vare sig kvalitet eller hållbarhet.

Mackmyra Svensk Whisky, en av världens mest innovativa spritproducenter och pionjärer av nordisk single malt whisky, firar stolt 25 år av innovation, hållbarhet och upplevelser. 2024 blir ett jubileumsår där Mackmyra presenterar unika evenemang, jubileumsutgåvor, provningar och ett exklusivt jubileumsfat.

Lennart Hero meddelade styrelsen den 28 februari 2024 att han lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot.

Mackmyra Svensk Whisky AB utvidgar sin närvaro på global nivå genom nya distributionsavtal vilka öppnar för strategisk tillväxt i två betydelsefulla marknader; Storbritannien och Kina. Detta steg markerar en fortsatt tillväxtresa för bolaget, med en ökad tillgänglighet för prisbelönt svensk whisky och fatlagrad gin.

Bolagets nuvarande bank har, som tidigare meddelats, sagt upp Mackmyras checkräkningskredit per 31 mars 2024. Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB har, av försiktighetsskäl, beslutat att upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning per 29 februari 2024. Aktiekapitalet är intakt och inga justeringar har skett vid upprättande av kontrollbalansräkningen. Bolaget kommer ha likvida medel för att betala skatter och avgifter, inklusive återbetalning av coronastöd per den 12 april 2024 men det råder osäkerhet om bolagets rörelsekapital för de närmaste tre månaderna. Arbetet med att säkerställa bolagets kapital fortsätter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Q1

Den 5 april 2024 meddelades att den av Mackmyra Svensk Whisky AB:s styrelse upprättade kontrollbalansräkningen per den 29 februari 2024 har granskats av revisorn och granskningen utvisar att Bolagets aktiekapital är helt intakt. Det egna kapitalet i Mackmyra Svensk Whisky AB uppgick per den 29 februari 2024 till 89 939 TSEK varav aktiekapitalet uppgick till 37 528 TSEK. Kontrollbalansräkningen upprättades utan att några justeringar gjordes.

Den 6 maj 2024 meddelades att Mackmyra Svensk Whisky AB har säkerställt en brygglånefinansiering uppgående till i första hand ca 6,2 MSEK för att möta den ansträngda likviditetssituation bolaget haft sedan SEB sade upp bolagets checkkredit till den 31 mars 2024. Brygglånet har till syfte att stärka bolagets likviditet intill att bolaget träffat överenskommelse om en ny checkkreditsfacilitet eller annan finansieringslösning.

                                                        VD-ORD

Det är ett händelserikt första kvartal vi lämnar bakom oss. Ett kvartal fyllt av oförutsägbarhet, med- och motgångar, men också oproportionerligt utrymme i media för ett bolag av vår storlek. Det bekräftar vilket enormt stort intresse det finns för Mackmyra och vilket ojämförbart starkt varumärke medarbetare, ambassadörer och investerare skapat tillsammans under de första 25 åren av bolagets historia.

Under årets inledande kvartal lyckas vi inte nå våra försäljningsmål. Nettoomsättningen uppgick till 14,6 MSEK, en nedgång med 13% jämfört med föregående år. Trots det ser vi en ökad flaskförsäljning och inte minst ett stort intresse för våra limiterade utgåvor som under perioden bestod av Vit Ek, den innovativa trilogin Kaizen 1-3 samt ett bevis på vår strävan mot en mer hållbar framtid i form av vår relansering av Mack i en mer hållbar PET-flaska. Ett steg som inte bara visar vår omsorg om miljön utan också vår strävan efter innovation och förändring samt att skapa en instegsprodukt på den prispunkt där den största delen av konsumtionen sker. Vi säkrar under det inledande kvartalet även två nya distributionsavtal, i Kina och i Storbritannien. Dessa avtal innebär en spännande expansion och öppnar nya dörrar till två enormt stora marknader och ett effektivt sätt att nå ut än bredare till livsnjutare globalt.

Vår bruttomarginal har förbättrats avsevärt under kvartalet och uppgår nu till 62%, vilket tydligt visar vår förmåga att effektivt hantera våra kostnader och att vi säljer "rätt produkter" till "rätt pris". Detta är ett resultat av vår dedikation till att leverera produkter av högsta kvalitet till våra kunder och vår förmåga att anpassa oss till föränderliga marknadsförhållanden med en skalbar och inte minst välsmakande produktmix.

En central händelse under det första kvartalet var att SEB, utan närmare motivering, valde att avsluta vår checkkredit, vilket skapade en likviditetsutmaning för företaget. Jag vill ta tillfället i akt att uttrycka min djupa tacksamhet till våra aktieägare, inklusive vår huvudägare, för deras ovärderliga stöd. Genom att säkra en brygglånefinansiering på ca 6,2 MSEK kommer vi kunna hantera denna övergångsperiod med styrka och stabilitet.

Jag är särskilt stolt över det arbete vi har lagt ned under det senaste året för att omstrukturera och förnya vår organisation. Trots att vi ännu inte har sett alla positiva effekter av omstruktureringen är jag övertygad om att vi är på rätt väg. Vi visar nu att vändningen är här, vilket rörelseresultatet med en förbättring om 3,6 MSEK för det första kvartalet tydligt markerar. Det är tack vare hela organisationens ansträngningar, engagemang och tålamod som vi fortsätter att skriva nästa kapitel i Mackmyras historia.

Nu pågår de sista förberedelserna inför Mackmyradagarna där det under två dagar är ett imponerande program av inspirerande provningar, mat, musik och härliga möten livsnjutare emellan med start den 31 maj.

Jag hoppas att vi ses då!

Tack för ert fortsatta förtroende och engagemang i Mackmyra.

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-07 08:30 CET.