LL Lucky Games AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2024

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB rapporterar sitt högsta kvartalsresultat för intäkter och närmar sig positivt EBITDA för perioden.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2024

(MSEK)Q1 2024Q1 2023% förändring2023Intäkter16,10,72 295%28,9EBITDA-0,5-10,296%-41,1Rörelseresultat-4,8-12,160%-59,0Resultat för perioden-7,4-12,541%-64,9Totala tillgångar79,624,5225%73,1Nettotillgångar45,017,8153%36,9Resultat per aktie, SEK-0,05-0,1258%-0,57Totalt antal aktier158 290 057121 989 816
158 290 057Genomsnittligt antal aktier158 290 057100 902 864
114 040 814

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2024

  • Den 25 januari 2024 beslutade styrelsen i Bolaget om en riktad nyemission av aktier motsvarande högst cirka 20,5 miljoner kronor till en teckningskurs på 0,2454 kronor per aktie, samt en kvittningsemission om högst cirka 40,2 miljoner kronor, vilken i sin helhet kommer att reglera kapitalbeloppet på det utestående lånet från NCTK Holdings International Limited ("NCTK").
  • Bolagets VD, Calvin Lim Eng Kiat, har förvärvat och därefter avyttrat aktier i Bolaget, vilket initialt utlöste och därefter upphörde budplikt.
  • Bolaget har slutfört konverteringen av sina redovisningsprinciper för finansiell rapportering från K3 till International Financial Reporting Standards (IFRS).
  • Carina Beck har avgått från styrelsen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Bolaget har sagt upp sitt befintliga likviditetsavtal med Carnegie Investment Bank.
  • De nya aktierna i både den riktade emissionen (83 847 317) och kvittningsemissionen (44 510 532), som beslutades den 25 januari 2024, emitteras i sin helhet under andra kvartalet 2024. Den riktade nyemissionen tillförde Bolaget cirka 20,5 miljoner kronor i likvida medel, vilka kommer att användas för att stödja den löpande verksamheten, säkerställa kontinuitet samt täcka kostnader för teamutveckling och operativa kostnader. Kvittningsemissionen kommer att reglera NCTK konvertibla lån om cirka 40,2 miljoner kronor.
  • Det helägda dotterbolaget i Lettland har upplösts med obetydlig finansiell påverkan på grund av nedskrivningar som gjordes 2023.

VD HAR ORDET
Kära aktieägare,
Under det första kvartalet 2024 har vi fortsatt att kapitalisera på de möjligheter som identifierades under 2023, ett år då vi gjorde betydande framsteg och etablerade oss som en nyckelaktör inom spelindustrin. Dessa möjligheter har positionerat oss för ökad innovation och lönsamhet. Under kvartalet har vi framgångsrikt genomfört både en riktad nyemission och en kvittningsemission, vilket har stärkt vår finansiella ställning och gjort det möjligt för oss att ytterligare utnyttja vår starka expansionspotential.

Det strategiska förvärvet som slutfördes 2023 öppnar nya dörrar i Asien under 2024
I slutet av 2023 slutförde vi förvärvet av 20% av aktierna i CYG Pte. Ltd, som inkluderar CY Labs. CYG Pte. Ltd är ett framstående mjukvaruutvecklingsföretag som specialiserar sig på Fintech och backend-system för spelindustrin. Genom detta förvärv har vi stärkt vår närvaro och utökat vårt distributionsnätverk i Asien. Under 2024 maximerar vi de nyfunna synergierna och kopplingarna, vilket har resulterat i nya intäktsströmmar från CYG Pte. Ltd, där Bolaget nu är leverantör av teknikutveckling, underhåll och konsulttjänster.

Riktad nyemission och kvittningsemission stärker Bolagets finansiella ställning
Med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023 genomförde vi en riktad nyemission om totalt cirka 20,5 MSEK till den befintliga aktieägaren Yi Ning Ko och den externa investeraren Bryan Fun Kha Choong under det första kvartalet 2024. Därutöver har en kvittningsemission om totalt cirka 40,2 miljoner kronor genomförts för vår största aktieägare, NCTK Holdings International Limited. Dessa emissioner förväntas resultera i en utspädning om cirka 45 procent i både antal aktier och röster för befintliga aktieägare.

Bryan Fun Kha Choong, en inflytelserik investerare som är aktiv på vår asiatiska marknad, har tillkommit som aktieägare. Hans inträde ligger i linje med våra expansionsplaner och hans engagemang tillför nya resurser till Bolaget. Kapitalet från den riktade emissionen kommer att användas för att stödja den löpande verksamheten, säkerställa ett oavbrutet flöde av processer samt bidra till utveckling och ledning av våra team. Kvittningsemissionen utgör en del av villkoren för att återbetala ett lån från NCTK Holdings International Limited, som tidigare kommunicerats.

Efter att ha kommit fram till att en riktad nyemission är den optimala vägen framåt under rådande marknadsförhållanden har vi framgångsrikt genomfört denna kapitalanskaffning. Hela emissionslikviden om cirka 20,5 MSEK har nu erhållits, vilket stärker våra intressenters förtroende för denna strategiska inriktning.

Övergång till internationella redovisningsprinciper ökar den globala tillgängligheten och jämförbarheten
I början av 2024 slutförde koncernen framgångsrikt övergången från K3 till International Financial Reporting Standards (IFRS) för den finansiella rapporteringen. Denna övergång är en viktig milstolpe för Bolaget, som anpassar sin finansiella rapportering till globalt erkända standarder. Denna förändring kommer att förbättra tillgängligheten och jämförbarheten av våra finansiella rapporter på global nivå.

Accelererar vår tillväxtstrategi under 2024
Vår starka position på marknaden, i kombination med en stärkt finansiell ställning, säkerställer en fortsatt robust tillväxt i år i takt med att allt fler operatörer runt om i världen införlivar våra spel i sina plattformar. Utöver vår starka organiska tillväxt kommer vi att fortsätta att utvärdera strategiska förvärv och nya intäktsströmmar som kompletterar våra erbjudanden och styrkor.

Vi är tacksamma för det stöd och förtroende som ni, våra aktieägare, har visat oss och vi ser fram emot att fortsätta bygga vidare på dessa framgångar tillsammans. Vårt mål är att lansera nästa fas i vår tillväxtstrategi, där vi ser möjligheter till varaktiga intäktsökningar.

Stockholm den 31 maj 2024
Calvin Lim Eng Kiat
VD

KOMMANDE RAPPORTDATUM
Årsstämma*: 28 juni 2024
Q2 2024: 23 augusti 2024
Q3 2024:22 november 2024
Q4 2024: 14 mars 2025

* Finansiella rapporter till årsstämman kommer att finnas tillgängliga tre veckor innan stämman äger rum. Finansiella rapporter publiceras på Bolagets webbplats, ladyluckgames.io

För mer information

Calvin Lim Eng Kiat
VD LL Lucky Games AB (publ)
calvin.lim@ladyluckgames.io

Bolagets Certified Advisor

Corpura Fondkommission AB

Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar, utvecklar och marknadsför digitala spelautomater till speloperatörer. Bolaget grundades i Stockholm 2019 av veteraner inom spelutveckling, med fokus på spelupplevelser och design. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och affärskunskap har Bolaget utvecklat en bred spelportfölj. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som LL Lucky Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-31 17:30 CEST.

Bifogade filer

LuckyGames Q1 2024 Sv