Kvartalsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – mars 2024

Delmål 1 - Slutgiltigt investeringsbeslut har uppnåtts!

Perioden januari - mars 2024

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 57,6 (4,1) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 30,8 (-24,4) MSEK
  • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,04 (-0,04) SEK
  • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -5,8 (-29,0) MSEK
  • Enviro, Michelin och Antin har fattat slutgiltigt investeringsbeslut för anläggningen i Uddevalla
  • Enviro har erhållit 53 MSEK i en första ersättning för upparbetade kostnader varav hälften i kontanter och hälften som ägande i JV-bolaget
  • Fredrik Emilson ny vd för Enviro
  • Bygget av Enviros anläggning i Uddevalla har erhållit startbesked

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Enviro har erhållit ytterligare 54 MSEK i ersättning för upparbetade kostnader varav hälften i kontanter och hälften som ägande i JV-bolaget
  • Enviros återvunna pyrolysolja har framgångsrikt processats till råvara för plast och kemikalier av Neste

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-28 08:30 CET.