Kontrollbalansräkning utvisar att det egna kapitalet i Twiik AB understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och styrelsen kommer att kalla till en första kontrollstämma

Som offentliggjordes i pressmeddelande den 18 april 2024 fann styrelsen för Twiik AB ("Twiik" eller "Bolaget") anledning att anta att det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet och beslutade därför att upprätta en kontrollbalansräkning.

Styrelsen för Twiik har upprättat kontrollbalansräkningen och den har granskats av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 1 167 861 kronor.

De huvudsakliga anledningarna till det negativa egna kapitalet är den negativa lönsamheten samt nedskrivningar av det bokförda värdet på den uppskjutna skattefordran och de aktiverade utvecklingsutgifterna, med sammanlagt cirka 13,8 miljoner kronor.

Orsaken till de betydande nedskrivningarna är att bolagets likvida medel för närvarande inte räcker för 12 månaders drift.

Styrelsen kommer med anledning därav att kalla till bolagsstämma (s.k. första kontrollstämma enligt aktiebolagslagen).

För mer information, vänligen kontakta

Anders Gran, VD Twiik
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala träningsupplevelser för både individer och företag samt hjälper hälsobranschens aktörer att erbjuda engagerande digitala tjänster till sina kunder.

 www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB

Denna information är sådan information som Twiik är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-13 18:02 CEST.

Bifogade filer

Kontrollbalansräkning utvisar att det egna kapitalet i Twiik AB understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och styrelsen kommer att kalla till en första kontrollstämma