Kommuniké från Transfer Group AB (publ):s årsstämma 2024

Årsstämman i Transfer Group AB (publ) ("Transfer" eller "Bolaget") ägde rum måndagen den 20 maj 2024 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut. 

Årsstämman i Transfer Group AB (publ) ("Transfer" eller "Bolaget") ägde rum måndagen den 20 maj 2024 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut. 

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.transfer.se. 

Fastställande, utdelning och resultatdisposition

Stämman fastställde års- och koncernredovisning samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter varefter omvaldes Mats Holmberg, Ninna Hansson Engberg, Joachim Källsholm och Geir Remmem. Ninna Hansson Engberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 15 000 kronor per månad till styrelseledamöter som inte uppbär anställning i bolaget och med 25 000 kronor per månad till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att till revisor omvälja Johan Kaijser. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning för att möjliggöra för bolaget att hålla digital bolagsstämma.

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spetsteknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.