Kommuniké från Mackmyra Svensk Whisky AB (publ):s årsstämma den 19 juni 2024

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) höll under onsdagen den 19 juni 2024 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.mackmyra.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2023.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att bolaget ska ha en revisor för tiden till och med nästa årsstämma.

Stämman beslutade om omval av Petter Ski, Carl-Johan Kastengren, Marie Scherstein och Richard Lundgren. Mikael Mossvall avböjde omval. Stämman beslutade vidare om omval av Petter Ski till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden till och med nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt 343 800 kronor (motsvarande sex prisbasbelopp), att fördelas så att 171 900 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och att 57 300 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå utav Lennart Hero, utsedd av Lennart Hero, Håkan Johansson, utsedd av familjen Håkan Johansson och Carl-Johan Kastengren, utsedd av Carl-Johan Kastengren, med Carl-Johan Kastengren som valberedningens ordförande.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.