Kommuniké från extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, i Euroafrica Digital Ventures AB

Euroafrica Digital Ventures AB ("Bolaget") höll under fredagen den 19 april 2024 extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, på Bolagets kontor på Skeppsbron 34, Stockholm. Bolagsstämman beslutade enhälligt om Bolagets fortsatta drift.

Beslut om att driva verksamheten vidare

Styrelsen i Bolaget har den 25 mars 2024 beslutat att låta upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen, samt låtit denna granskas av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav har styrelsen kallat till en bolagsstämma (första kontrollstämma), vilken avhållits idag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens primära förslag, att Bolaget ska fortsätta driften av verksamheten. Beslutet att driva verksamheten är med anledning av att Bolaget avser genomföra ett omvänt förvärv av Deversify AB, vilket kommunicerades genom pressmeddelande den 16 januari 2024 respektive den 29 februari 2024.

Med beaktande av den pågående omnoteringsprocessen som en del av det omvända förvärvet, vilket bland annat inkluderar en apportemission i Bolaget till överkurs, en planerad nyemission som offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 mars 2024, är det styrelsens uppfattning att det egna kapitalet inom kort kommer att återställas. Mot den bakgrunden har styrelsen i första hand föreslagit att Bolaget inte ska gå i likvidation, utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Beslut om fortsatt drift innebär att en stämma på nytt ska sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet har återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

För ytterligare information

Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: lotta-tjulin@euroafricadv.com
Telefon: +46 703 862 497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Euroafrica Digital Ventures AB

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com
Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures